Katalonia w nauce

W tej części strony planujemy stworzyć bazę danych artykułów, książek i innych publikacji naukowych bądź popularnonaukowych o tematyce katalońskiej. Zapraszamy do jej współtworzenia!

Socjologia / pedagogika / nauki o polityce:

Armengol, L., Cots, J.M., Llurda, E., Mancho-Barés, G. (eds.). (2013). Universitats internacionals i plurilingües?: entre les polítiques i les práctiques a les universitats de Catalunya . 1 ed. Lleida: Lleida Edicions de la Universitat de Lleida.

Antczak, A. (2008). Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.

Bel, G. (2013). Anatomía de un desencuentro. La Cataluña que es y la España que no pudo ser. Barcelona: Ediciones Destino.

Cots, JM. (2018). Visions de la mobilitat universitària a Catalunya. 1 ed. Lleida: Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de Lleida.

Grzechynka, A. (2017). Doktryna katalonizmu a współczesna polityka językowa Katalonii wobec imigrantów. Kraków: Akademia Ignatianum.

Keating, M. (1996). Nations against the state: The new politics of nationalism in Quebec, Catalonia and Scotland. Springer.

McRoberts, K. (2001). Catalonia: Nation building without a state. Don Mills, Ont.: Oxford University Press Canada.

Medrano, J. D. (1995). Divided nations: class, politics, and nationalism in the Basque Country and Catalonia. Cornell Univ Pr.

Myśliwiec, M. (2006). Katalonia na drodze do niepodległości?. Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji.

Perales-García, C. (2014). Premsa i autodeterminació. Catalunya i Euskadi dins l’Espanya de la Transició . 1 ed. Barcelona: UOC.

Szczygieł, P. (2014). Wykluczanie kobiet za pośrednictwem aparatu szkolnego w czasie dyktatury Francisco Franco w Hiszpanii. „Ars Educandi”.

Dostępny tutaj

Szczygieł, P. (2015). Zakaz jako warunek (nie)możliwości kreowania tożsamości językowej. Katalonia w czasie dyktatury frankistowskiej. w: L. Kopciewicz, B. Simlat-Żuk (red.), Codzienność, performatywność, demokracja. Gdańsk: WN Katedra.

Szczygieł, P. (2017). Hiszpańska polityka edukacyjna wobec Katalonii w czasie dyktatury Francisco Franco – próba analizy z perspektywy teorii polityki Ernesto Laclau. „Ars Educandi” t. XIV.

Dostępny tutaj

VILALTA, JOSEP M. (director) .(2016). Reptes de l ’ educació a Catalunya. Anuari 2015 . 1 ed.  Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Woolard, K. A. (1989). Double talk: Bilingualism and the politics of ethnicity in Catalonia. Stanford University Press.

Katalonia w nauce (polskiej)

 1. E.K. Kulak, Kształtowanie się poczucia tożsamości Katalończyków na podstawie piśmiennictwa okresu odrodzenia kulturalnego i narodowego (XIX w. – początek XX w.), Kraków 2016.

 2. E.K. Kulak, Problem kataloński w opinii podróżników z Polski, [w:] Podróżujący Polacy w XIX i XX wieku, red. N. Kasprzak, A. Staniszewski, Olsztyn 1996.

 3. M. Myśliwiec, Katalonia na drodze do niepodległości?, Bytom 2006.

 4. M. Myśliwiec, Populizm w koncepcjach politycznych Katalońskiej Lewicy Republikańskiej (ERC), [w:] Populizm na przełomie XX i XXI wieku. Panaceum czy pułapka dla współczesnego społeczeństwa?, red. M. Marczewska-Rytko, Toruń 2006.

 5. M. Myśliwiec, Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii, Katowice 2014.

 6. M. Myśliwiec, U źródeł nacjonalizmu katalońskiego. Od Jaime’a Luciana Balmesa y Urpiá do Enrica Prata de la Riba i Sarrà, [w:] Nacjonalizm a konserwatyzm i monarchizm. Action Française i jej promieniowanie, red. J. Bartyzel, D. Góra-Szopiński, Toruń 2011.

 7. M. Myśliwiec, Wolność wyboru i prawo samostanowienia a interes państwa wielonarodowego, [w:] Wolność w epoce poszukiwań, Toruń 2007.

 8. M. Myśliwiec, Zmierzch „państwa regionalnego” w Europie? Analiza przypadku Królestwa Hiszpanii, [w:] Wizje dobrego państwa. Państwo w procesach przemian. Teoria i praktyka, red. A. Lisowska, A.W. Jabłoński, Toruń 2009.

 9. K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na poziomie regionu. Przykład Szkocji i Katalonii, Kraków 2012.

 10. R. Wiszniowski, Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii, Warszawa 2013.

 11. M. Dłużyk, W. Kabański, Perspektywy rozwoju regionów Kraju Basków i Katalonii w kontekście ustrojowym niepodzielnego państwa hiszpańskiego, „Samorząd Terytorialny”, 2008, nr 4.

 12. K. Golemo, Nowi Katalończycy. Tożsamość i integracja społeczno-kulturowa dzieci imigrantów w Barcelonie, „Pogranicze. Studia Społeczne”, 2017, t. XXIX.

 13. A. Idzik, Co dalej z Katalonią? Rozważania nad przyszłością katalanizmu po wyborach lokalnych z 28 listopada 2010 roku, „Sprawy Międzynarodowe”, Warszawa 2011, nr 1(LXIV).

 14. A. Idzik, Prace Antonia Gaudiego manifestem katalonizmu?, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, 2010, z. 37.

 15. Ł. Kalinowski, Prawne aspekty secesji Katalonii, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ”, 2016, nr 3.

 16. K. Kozakowski, Osioł osłu nierówny. Wizerunek osła w katalońskiej symbolice, „Pracownia Kultury”, 2014, nr 4.

 17. M. Paździora, Idea zjednoczenia politycznego i kulturalnego Europy w koncepcjach politycznych katalońskiej koalicji Convergència i Unió, [w:] Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku. Wybrane aspekty, red. J. Przewłocki, M. Stolarczyk, Katowice 2002.

 18. M. Paździora, Powstanie Demokratycznej Konwergencji Katalonii (CDC) w warunkach transformacji ustrojowej w Hiszpanii, po upadku dyktatury generała Franco, [w:] Społeczno-polityczne aspekty transformacji ustrojowej, red. P. Dobrowolski, J. Liszka, J. Sztumski, Ustroń 2001.

 19. M. Paździora, Pujolisme – nurt polityczny i ideologiczny [w:] Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, red. Wojciech Kaute, Katowice 2004.

 20. B. Zaboklicka, Valentí Almirall i narodziny katalonizmu politycznego, „Studia Iberystyczne. Almanach kataloński”, red. T. Eminowicz-Jaśkowskia, A. Sawicka, Kraków 2007.

 21. A. Grzechynka, Doktryna katalonizmu. A współczesna polityka językowa Katalonii wobec imigrantów, Kraków 2017.

 22. W. Husar-Poliszuk, Ewangelizacja w duchu independentyzmu katalońskiego, „Studia Religiologica”, 2021, T. 54, Nr 2, 165-180.

 23. W. Husar-Poliszuk, Una broma muy seria. Katalońska koncepcja Tabarni, „Studia Iberystyczne: Oblicza polskiej katalonistyki”, Vol. 20, 35-56.

 24. W. Husar-Poliszuk, B. Secler, Ślusarczyk P.S., Polityka wyznaniowa. Konteksty innych polityk publicznych. Austria, Katalonia, Polska, Zielona Góra 2018, Pracownia Badań nad Mniejszościami Narodowymi i Etnicznymi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydawnictwo Morpho, Seria Politologia Religii;

 25. W. Husar-Poliszuk, A political corrida. Spanish-Catalan parallels, „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities”, nr 9/2019, s. 149-164.

 26. W. Husar-Poliszuk, Assemblea Nacional Catalana jako stowarzyszenie na rzecz niepodległości Katalonii, [w:] Nowe ruchy społeczne, pod red. M. Marczewskiej-Rytko, D. Maj, Lublin 2017;

 27. W. Husar-Poliszuk, FC Barcelona jako inkubator katalońskości. Rola Blaugrany
  w życiu Katalończyków podczas reżimu generała Francisco Franco
  , [w:] ¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX
  i XXI wieku
  , pod red. S. Dudry, Ł. Młyńczyka, R. Michalaka, Zielona Góra 2017;

 28. W. Husar-Poliszuk, Znaczenie czynnika religijnego w konstruowaniu katalońskiej tożsamości narodowej, [w:] Polityczne uwarunkowania religii. Religijne uwarunkowania polityki, pod red. S. Dudry, R. Michalaka, Ł. Młyńczyka, Sieniawa Żarska 2017.

 29. W. Husar-Poliszuk, Cataluńa como un estado? Rozważania wokół secesji Katalonii, „In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką”, 2016, nr 10, s. 203-218;

 30. W. Husar-Poliszuk, „Som la gent blaugrana” – FC Barcelona jako etnomarka Katalonii, „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities”, 2016, nr 5, s. 149-166;

 31. W. Husar-Poliszuk, Komodyfikacja Fútbol Club Barcelona i wykorzystanie elementów katalońskości jako wartości dodanej brandingu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia”, 2015, Vol. XXII, 2, s. 149-162;

 32. W. Husar-Poliszuk W., Decentralizacja niesymetryczna w Hiszpanii – implikacje polityczne i ustrojowe, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio
  K. Politologia”, 2014, Vol. XXI, 2, s. 45-63;

 33. W. Husar-Poliszuk, The position of the Spanish monarchy and Catalan separatism in the 21st century, „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities”, nr 10/2020, Zielona Góra 2020.

 34. W. Husar-Poliszuk, Katalończycy. Od budowy własnej tożsamości do independentyzmu w regionie, Wydawnictwo Naukowe FNCE, Poznań 2020.

 35. W. Husar-Poliszuk, Catalonia’s Religious Policy as an Instrument in the Independence Process, [w:] Religious policy. Between theory and practice, 2022, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, s. 137-153,

 36. F. Kubiaczyk, Historia, pamięć i nacjonalizm po katalońsku, „Studia Europaea Gnesnensia” 2015, nr 12.

 37. F. Kubiaczyk, Good bye Spain? Blaski i cienie katalońskiego nacjonalizmu niepodległościowego, [w:] Europejskie stosunki narodowościowe. Aspekty duchowe i materialne, red. B. Nitschke, Zielona Góra 2010.A. Sawicka, Katalonia w hiszpańskim tyglu, „Tygiel Kulturowy” 2008, nr 4/6.

 38. R. Warszawik, Historyczne, kulturowe i identyfikacyjne uwarunkowania autonomii katalońskiej, „Społeczeństwo i Polityka” 2010, nr 3(24).

 39. Z. Kozłowska-Socha, Krajobraz historyczno-polityczny separatystycznej Katalonii, „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2014, t. 3.

 40. D. Głuszek-Szafraniec, Charakterystyka wybranych mikronacjonalizmów, [w:] Ł. Wojcieszek, D. Głuszek-Szafraniec, Ewolucja ustroju polityczno-terytorialnego Hiszpanii (1975–2010). Przykład Kraju Basków, Katalonii i Galicji, Bielsko-Biała 2011.

 41. B. Obtułowicz, „Katalończycy nie są tacy sami jak pozostali Hiszpanie”. Kształtowanie się poczucia odrębności Katalończyków w XVIII i XIX wieku, „Studia Iberystyczne. Almanach kataloński”, red. T. Eminowicz-Jaśkowska, A. Sawicka, Kraków 2007.

 42. K. L i n d a, Język jako główny wyznacznik tożsamości Katalończyków, „Remat na temat czyli prace SKJ REMAT”, t. I, Instytut Językoznawstwa UAM, Poznań.

 43. K. Linda-Grycza, Polityka językowa w ujęciu formalnoprawnym i etnograficznym, na przykładzie hiszpańskiego regionu Katalonii i jego mieszkańców, „Etnografia Polska”, t. LX, 2016, z. 1–2.

 44. A. Sawicka, Drogi i rozdroża kultury katalońskiej, Kraków 2007.

 45. A. Gregori i Gomis, O naturze węgorza: naród kataloński w ujęciu panoramicznym, „Czas Kultury” 2004, nr 5–6.

 46. D. Głuszek-Szafraniec, Krajobraz mediów katalońskich. Szkic medioznawczy, [w:] ¿Adónde vas, España? Przemiany polityczne w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej na przełomie XX i XXI wieku, red. S. Dudra, Ł. Młyńczyk, R. Michalak, Sieniawa Żarska 2017.

 47. M. Czech, Jak pojemne jest Camp Nou? Mit FC Barcelona i jego funkcje, [w:] Społeczne zmagania ze sportem, red. Ł. Rogowski, R. Skrobacki, Poznań 2011.

 48. B. Prabucki, Między tożsamością etniczną a marką globalną. Antropologiczna analiza klubu FC Barcelona jako katalońskiej marki etnicznej, „Sprawy Narodowościowe. Nowa Seria” 2012, z. 41.

 49. R. Sasor, Katalońska pamięć historyczna i kryzys hiszpańskiej państwowości: przyczynek, „Studia Iberystyczne” 2015, nr 14.

 50. H. Prószyńska-Bordas, Masyw Montserrat w Katalonii jako obszar turystyczny, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, nr 47.

 51. Rozmowa Czarnych Madonn, polskiej i katalońskiej. Wiersz Carlesa Pi i Sunyera, red. H. Podolska, M. Capdevil i Candell.

 52. A. Idzik, Co dalej z Katalonią? Rozważania nad przyszłością katalanizmu po wyborach lokalnych z 28 listopada 2010 roku, „Sprawy Międzynarodowe”, Warszawa 2011, nr 1(LXIV).

 53. A. Idzik , Prace Antonia Gaudiego manifestem katalonizmu?, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, 2010, z. 37.

 54. Ł. Kalinowski, Prawne aspekty secesji Katalonii, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ”, 2016, nr 3.

J. Żebrowski, Przewodnik: Magiczna Katalonia, Warszawa 2010.

Historia:

Angulo, E., de. (2017). Diez horas de Estat Català. Madrid: Ediciones Encuentro.

Gabriel, P. (dir.). (2013). Catalunya, nació d’Europa . 1 ed. Enciclopedia Catalana.

Gallego, F. (2007). Barcelona, mayo de 1937. La crisis del antifascismo en Cataluña. Barcelona: Editorial Debate.

Garcia Espuche, A. (1998). Un siglo decisivo: Barcelona y Cataluna 1550-1640. Madrid: Alianza Editorial.

Izquierdo, D. (2015). Curiosas historias de Cataluña. Ediciones Llibreria Universitaria.

Janué i Miret, M. C.:

(1992). La Junta Revolucionària de Barcelona de l’any 1868 . 1 ed. Vic: Institut d’Història Jaume Vicens Vives/ Eumo.

(1995). Polítics en temps de revolució: la vida política a Barcelona durant el Sexenni Revolucionari (1868-1873). 1 ed. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona (edició microfotogràfica).

Więcej publikacji M.C. Janué i Miret znajdziesz tutaj.

Lainz, J. (2017). El privilegio catalán, 300 años de negocio de la burguesía catalana. Madrid: Ediciones Encuentro.

Martínez, G. (2009). Barcelona rebelde. Guía histórica de una ciudad. Barcelona: Editorial Debate.

Morales Moya, A. (2014). 1714. Cataluña en la España del siglo XVIII. Madrid: Alianza Editorial.

Pagès, P. (2007). Cataluña en guerra y en revolución 1936-1939. Sevilla: Editorial Renacimiento.

Polo, X. (2005). „Todos los catalanes son una mierda”. La història d’una vida. Edicions Proa.

Sánchez Crespo, Á. (2018). 50 razones históricas para entender Cataluña. Madrid: Guadarramistas.

Torradellas, J. (2009). Crònica de la Guerra Civil a Catalunya. Edicions Dau.

Tortella, G. (2017). Cataluña en España. Historia y mito. Madrid: Gadir.

Kulturoznawstwo / antropologia:

Sawicka, A. (2007). Drogi i rozdroża kultury katalońskiej. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Varis Autors. (2008). Catalunya. Tota la nostra cultura . 1 ed. Barcelona: Edicions 62.

Sztuka:

Bassegoda, B., Domènech, I. (eds.). (2015). Antics i nous col·leccionistes. Materials per a la història del patrimoni artístic de Catalunya . 1 ed. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

Cabré, T. (2015). Barcelona. 50 maravillas del modernismo. Valls: Ediciones Lectio.

Frago, L., Carreras, C. (2005). Barrios antiguos de Catalunya. Barcelona: Angle Editorial.

Garganté Llanes, M. (2011). Festa, arquitectura i devoció a la Catalunya del Barroc. 1 ed. L’Abadia de Montserrat.

Gifreu, J., Corbella, J. M. (2009). La produccióaudiovisual a Catalunya 2005-2007 . 1 ed. Girona: Documenta.

González, A., Lacuesta, R. (1996). Arquitectura modernista en Cataluña. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Gudiol Ricard, J. (1965). Romanesque Catalan art: mural painting. London: Methuen and Co.

Miquel Garcia, J., Duran, F. (1999). Before Miró, after Dali: catalan masters of the XX century. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

Urbano Lorente, J:

(2014). La Barcelona Eclèctica. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

(2013). Eclecticisme i Arquitectura. August Font i Carreras (1845-1924). Barcelona: Dux Editorial, S.L.

Więcej publikacji Judith Urbano Lorente znajdziesz tutaj.

Literatura:

Elminowicz-Jaśkowska, T., Sawicka, A. (2007). Alamanach kataloński (Katalonia – Walencja – Baleary – Andorra). Kraków: Księgarnia Akademicka.

Ekonomia:

(2014). Economía de Cataluña. Preguntas y respuestas sobre el impacto económico de la independencia. Barcelona: Bresca Profit.

Carme Cuartielles (coord.) (2014). Crisi econòmica, creixement de les desigualtats i transformacions social: Informe general Enquesta Condicions de Vida i Hàbits de la Població de Catalunya, 2011 . 1 ed. Barcelona: IERMB.

Comissió d’Economia del Col·legi d’Economistes de Catalunya Economia de Catalunya. (2014). Preguntes y respostes sobre l’impacteeconòmic de la independència . 1 ed. Profit Editorial.

Vilar, P. (1973). Catalunya dins l’Espanya moderna: Recerques sobre els fonaments economics de les estructures nacionals. El medi històric (Vol. 2). Edicions 62.

Prawo:

(2016). Memento Experto Civil Cataluña – Persona, Familia, Sucesiones, Personas Jurídicas y Derechos Reales. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre.

Del Pozo Carrascosa, P., Vaquer Alcoy, A., Bosch Capdevila, E. (2016). Derecho civil de Cataluña. Derecho de familia. Derecho de familia. Marcial Pons.

Literatura katalońska po polsku / Literatura catalana en polonès

1. Krytyka i opracowania ogólne / Obres crítiques i generals

BELBEL Sergi / BENET i JORNET Josep Maria / ORDÓÑEZ Marcos, “Siła Barcelony (rozmowa)”, Dialog (Warszawa), 509: 4 (1999), p. 122-128. Tr. Marzena Mętrak-Gottesman.

CASTELLS Jordi / SZMIDT Dorota, “Renaixença catalana vista des de Polònia”, Serra d’Or (Barcelona), 363 (III 1990) , p. 189-192.

CHMIELNIK Tomasz, “Czekamy na odkrycie (o literaturze katalońskiej)”, Sztandar Ludu (Lublin), 58 (1979), p. 3.

KACPRZAK Katarzyna, “Els Joglars: kuglarze naszych czasów”, Didaskalia (Kraków), 46 (2001), p. 57-62.

KARBOWSKA Jadwiga, “Pisarze katalońscy. Po tamtej stronie Pirenejów”, Kierunki (Warszawa), 47 (1977), p. 10. Zawartość / Contingut: dzieła / obres (Tyrant Biały [Tirant lo Blanc]); wydawnictwa / editorials (Seix Barral); nagrody / premis (Nadal); autorzy / autors (Llorenç Villalonga, Bearn, 1961; Mort de dama, 1931; Terenci Moix, El dia que va morir Marilyn, 1969).

KOMORNICKA Elżbieta, “Nowa powieść katalońska”, Literatura na świecie (Warszawa), 51: 7 (1975), p. 202-209. Zawartość / Contingut: Manuel de Pedrolo, La respuesta, 1970 [M’enterro en els fonaments, 1967], Un amor extramuros, 1972 [Un amor fora ciutat, 1970], p. 203-205; Xavier Benguerel, Gorra de plato, 1969 [Gorra de plat, 1969], Los vencidos, 1972 [Els vençuts, 1967], p. 206-208; Baltasar Porcel, Los argonautas, 1971 [Els argonautes, 1968], Difuntos bajo los almendros en flor, 1972 [Difunts sota els ametllers en flor, 1970], p. 208-209. Tytuły powieści podane są w języku hiszpańskim / Els títols apareixen en castellà.

KULAK Ewa Krystyna, Owoce hesperyjskich ogrodów. Obraz literatur Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach informacyjnych i popularnonaukowych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.

ŁUCZAK Barbara / VIDAL i DOSTE Maribel, “Trubadurzy, kronikarze, rozbójnicy… O literaturze katalońskiej”, Czas Kultury (Poznań), 1 (1994), p. 52-54 / Czas Kultury, 2 (1994), p. 20-22.

ORDÓÑEZ Marcos, “Teatr dzisiejszej Hiszpanii”, Dialog (Warszawa), 509: 4 (1999), p. 116-121. Tr. Ewa Zaleska.

PORĘBOWICZ Edward, “Literatura katalańska”, [en:] Ruch literacki południowo-zachodniej Europy, Kraków: Drukarnia “Czasu” Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1888 [1889], p. 42-74.

***, “Ruch literacki południowo-zachodniej Europy”, Przegląd Polski (Kraków), t. 89, r. XXIII, z. 266 (VIII 1888), p. 266-304.

***, “Ruch literacki południowo-zachodniej Europy. II. Literatura katalańska”, Przegląd Polski (Kraków), t. 90 r. XXIII, z. 269 (XI 1888), p. 343-375.

***, “Po obu stronach Pirenejów: II. Literatura katalońska”, [en:] Studia Literackie, Kraków: Wydawnictwo M. Kot, 1951, p. 168-187 [138-243].

SAWICKA Anna, “Czy pisarz kataloński tworzy katalońską literaturę, czyli: co jest oryginałem a co przekładem w środowisku dwujęzycznym?”, [en:] M. Filipowicz-Rudek et al. (eds.), Między Oryginałem a Przekładem V, Kraków: Księgarnia Akademicka, 1999, p. 251-262.

***, “Promocja teatru katalońskiego w Dialogu”, [en:] M. Filipowicz-Rudek et al. (eds.), Między Oryginałem a Przekładem VI, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000, p. 99-112.

***, “Catalunya vista des de la Polònia de postguerra a través de la seva literatura”, Col.loqui Europeu d’Estudis Catalans, Montpellier, 3-5 X 2002 (w druku / en premsa).

***, “Polacs i polonesos. Traducció literària català-polonès i polonès-català”, Quaderns (Barcelona), 2004 (w druku / en premsa).

SŁAWOMIRSKI Jerzy, Wprowadzenie do języka katalońskiego, Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995, 76 p.

SZYDLIK Sylwia, “Literatura katalońska w wieku XX”, Roman. Pismo romanistów studentów UJ (Kraków), 2 (VI 2003), p. 19-20.

2. Literatura katalońska po polsku: autorzy / Literatura catalana en polonès: autors

Anònim

AA., “Pieśni prowanckie, gaskońskie, katalońskie”: “Hrabia Garyn” / “Dama z Aragonu” / “Król marynarz” [El Rey marinero] / “Paź w więzieniu” / “Pasterka”, [en:] E. Porębowicz, Pieśni ludowe celtyckie, germańskie, romańskie, Lwów / Warszawa: Księgarnia H. Altenberga / E. Wende i Spółka, 1909, p. 129-134. Tr. Edward Porębowicz.

Krytyka / Crítica (Romancer popular)

PORĘBOWICZ Edward, “Poezja gminna ludów romańskich”, [en:] Studia Literackie, Kraków: Wydawnictwo M. Kot, 1951, p. 16-42.

Anònim

AA., Desiderosus abo ścieżka do Miłości Bożej i do doskonałości żywota chrześcijańskiego [Spill de la vida religiosa, 1515], Kraków: Andrzej Piotrkowczyk, 1589. Tr. Kasper Wilkowski. W latach 1589-1747 było pięć wydań tej książki: cztery w Krakowie (1589), jedno we Lwowie (1747, 1599, 1625, 1734) / Entre 1589-1747 hi havia cinc edicions d’aquest llibre: quatre a Cracòvia (1589, 1599, 1625, 1734), una a Lvov (1747).

Krytyka / Crítica (Spill de la vida religiosa)

BOVER i FONT August, “Tradizione e modernità all’inizio del cinquecento: lo «Spill de la vida religiosa» (1515), da Barcellona a Cracovia”, [en:] U. Dąmbska-Prokop / A. Drzewicka (eds.), «Tradition et modernité». Actes du Colloque du Centenaire de la philologie romane à l’Université Jagellonne de Kraków (24-26 sept. 1992), Kraków: Universitas, 1993, p. 53-56.

Víctor Balaguer (1824-1901)

BALAGUER Víctor, “Pielgrzymka mojej duszy” [La cançó del romiatge de mon ànima, 1891]: “***” [I. Parlament de l’ànima] / “Psalm miłości” [II. Lo salm d’amors que l’ànima cantava al crusar per sobre Barcelona] / “Droga do Montserratu” [III. Camí de Montserrat] / “Hymn duszy do świętej Dziewicy” [IV. Lo cant de l’ànima á la Verge] / “Zgromadzenie umarłych” [V. L’aplech dels morts] / “Sirventesio” [VI. Lo serventés del aplech dels morts] / “Powrót” [VII. Retorn] / “Pieśń o ziemi limuzyńskiej” [VIII. La cançó de las terras llemosinas], Ateneum (Warszawa), II, 2, (V 1898), p. 201-209. Tr. (z hiszp. / del castellà) Regina Szymońska.

Krytyka / Crítica (Balaguer):

AA., “Kronika paryzka literacka naukowa i artystyczna. Ruch literacki w Prowancyi i Katalonii”, Biblioteka Warszawska (Warszawa), vol. 2 (1883), p. 284-286.

Agustí Bartra (1908-1982)

Krytyka / Crítica (Bartra):

SAWICKI Piotr, Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie literackiej, Warszawa: PWN, 1985, p. 572-573. (Crist de 200 000 braços, 1968).

Miquel Bauçà (1940)

BAUÇÀ Miquel, “Jeszcze raz…” [Una vegada encara…, Una bella història, 1962], Sztandar Ludu (Lublin), 58 (1979), p. 3. Tr. Tomasz Chmielnik / Bogusław Wróblewski.

Sergi Belbel (1963)

BELBEL Sergi, “Po deszczu” [Després de la pluja, 1993], Dialog (Warszawa), 509: 4 (1999), p. 25-62. Tr. (z hiszp. / del castellà) Marzena Mętrak-Gottesman.

***, Łoże [Tàlem, 1990], Kraków: Księgarnia Akademicka, 2001, 80 p. Tr. Anna Sawicka.

***, Krew [La sang, 1999], Poznań: Teatr Polski, 2002. Tr. (z hiszp. / del castellà) Marzena Mętrak-Gottesman.

***, Czułostki [Carícies, 1991], Gdańsk: Teatr Wybrzeże, 2003. Tr. (z franc i niem. / del francès i de l’alemany) Grażyna Kania / Anna Schiller.

Krytyka / Crítica (Belbel):

SAWICKA Anna, “Kameleon w kalejdoskopie”, [en:] S. Belbel, Łoże, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2001, p. 7-15.

Josep Maria Benet i Jornet (1940)

BENET i JORNET Josep Maria, “Pożądanie” [Desig, 1991], Dialog (Warszawa), 509: 4 (1999), p. 82-113. Tr. (z hiszp. / del castellà) Carlos Marrodán Casas.

Xavier Benguerel (1905-1990)

BENGUEREL Xavier, Testament [El testament, 1955], Warszawa: Instytut Wydawniczy “Pax”, 1982, 200 p. Tr. (z hiszp. / del castellà) Jadwiga Karbowska.

Krytyka / Crítica (Benguerel)

DOLECKI Zbigniew, “Przejmujące studium uczuć”, Słowo Powszechne (Warszawa), 14 (20 I 1983), p. 4. (El testament, 1955)

KOMORNICKA Elżbieta, “Nowa powieść katalońska”, Literatura na świecie (Warszawa), 51: 7 (1975), p. 206-208. (Els vençuts, 1967 / Gorra de plat, 1969).

SAWICKI Piotr, Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie literackiej, Warszawa: PWN, 1985, p. 555-556. (Icària, Icària…, 1974).

Blai Bonet (1926-1997)
BONET Blai, Morze [El mar, 1958], Poznań: Rebis, 2003, 200 p. Tr. Dominik Tomaszewski.

Joan Brossa (1919-1998)

BROSSA Joan, “Elegia dla Che” [Elegia a Che], Poezja (Warszawa), 87: 2 (1973), p. 106. Tr. Jakub Zdzisław Lichański.

***, “Sestyny”: “Pieśń” [Cançó sextina, Viaje por la sextina (VS), 1992] / “Sestyna błazna, albo zapach atramentu” [Sextina del pallasso o les aromes de la tinta, Vint-i-set sextines i un sonet (XXVII), 1976-1977] / “Koncert” [Concert, XXVII] / “Sestyna o kinematografie, albo flety myśli” [Sextina del cinematògraf o les flautes del pensament, VS] / “Sto dziewięć slajdów” [Cent nou diapositives, XXVII] / “Sestyna o brzmieniu dwoistości” [Sextina del so de la dualitat, VS] / “Sestyna o haczyku i ślinie” [Sextina de l’ham i la saliva, VS] / “Droga do drzwi” [El camí de la porta, VS] / “Sekstet” [Sextet, XXVII], Literatura na świecie (Warszawa), 341: 12 (1999), p. 62-65, 90-93, 170-173, 195-200. Tr. Marcin Kurek.

***, “Wiersze”: “Papierowa krew” [La sang de paper, El saltamarí (S), 1969] / “Droga” [Camí, S] / “Madrygał” [Madrigal, S] / “Pocztówka” [Postal, S] / “Wróżba” [Sortilegi, S] / “Płatek” [Pètal, S] / “Carole” [Carole, S] / “Wąsy” [Els bigotis, S] / “Zegarek spóźniał się…” [El rellotge es retardava…, S] / “Przez środek drogi…” [Pel mig del camí, S] / “Schody i winda” [Escala i ascensor, S] / “Mała apoteoza” [Petita apoteosi, S] / “Pomnik” [Monument, S] / “Powrót” [Tornada, S] / “Akwarium” [Aquàrium, S] / “Paw” [Paó, S] / “José Jardín” [Josep Jardí, S] / “Josefa Parra de Jardín” [Josepa Parra de Jardí, S] / “Biorę słowo” [Agafo el mot, S] / “Rękawiczki” [Guants, S] / “Poniedziałek” [Dilluns, S], Literatura na świecie (Warszawa), 348-349: 7-8 (2000), p. 213-221. Tr. Marcin Kurek.

Krytyka / Crítica (Brossa)

AGUILERA CERNI Vicente, Nowa sztuka hiszpańska [Panorama del nuevo arte español], Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1970. Tr. Kazimierz Sabik.

ASZYK Urszula, “O twórczości Joana Brossy. Przyczynek do badań nad zjawiskiem integracji sztuk” [en:] G. Gazda (ed.), W kręgu awangardy, Łódź: Uniwersytet Łódzki (Acta Universitatis Lodziensis, 5), 1995, p. 87-101.

***, Współczesny teatr hiszpański w walce o… teatr, Warszawa: PIW, 1988.

***, Entre la crisis y la vanguardia. Estudios sobre el teatro español del siglo XX, Warszawa: Universidad de Varsovia (Cátedra de Estudios Ibéricos), 1995, 244 p.

***, “Joan Brossa – twórca awangardy katalońskiej”, Teatr (Warszawa), 991: 4 (1999), p. 51-53.

***, “Przedstawiamy Joana Brossę”, Dialog (Warszawa), 324: 7 (1982), p. 160-162.

COSTA René de, “Zbieżności / rozbieżności: Brossa / Parra” [Convergencias / Divergencias: Brossa / Parra, 1993], Literatura na świecie (Warszawa), 348-349: 7-8 (2000), p. 222-234. Tr. Marcin Kurek.

KUREK Marcin, “Miglior fabbro, czyli ABC sestyny”, Literatura na świecie (Warszawa), 341: 12 (1999), p. 201-212.

Guillem de Cabestany (1162?-1212)

CABESTANH Guilhem de / CABESTAŃ Wilhelm, “Ten słodki żal / Którym mię miłość poi” [Lo dous consire / Que’m don’ amors soven], [en:] E. Porębowicz, Antologia prowansalska. Wybór poezji trubadurów i felibrów XI-XIX wieku, Warszawa: Teodor Paprocki i S-ka, 1887, p. 57-60. Tr. Edward Porębowicz.

CABESTANH Wilhelm z, “Literatura staroprowancka”: “Kancona. Ta słodka chuć, / Którą mię Amor gnębi” [La dous consire que’m don’ amors soven], [en:] Wielka Literatura Powszechna, vol. V, Warszawa: Trzaska-Evert-Michalski, 1932, p. 760. Tr. Edward Porębowicz.

CABESTAIGN Guillem de, “Żywot” [Vida], “W dniu, kiedy pierwszy raz ciebie ujrzałem” [Lo jorn qu’ie’us vi, dompna, primeiramen], [en:] Z. Romanowiczowa, Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, Wrocław: Ossolineum (BN II, 137), 1963, p. 44-47. Tr. Zofia Romanowiczowa.

Pere Calders (1912-1994)

CALDERS Pere, “W majestacie prawa. Opowiadanie wakacyjne” [El problema de l’Índia, Cròniques de la veritat oculta (CVO), 1955], Kamena (Lublin), 8 (1982), p. 7. Tr. Jerzy Wieluński.

***, “Spadająca gwiazda” [La ratlla i el desig, CVO] / “Wtorek, który się powtórzył” [Reportatge del dia repetit, Tots els contes (TEC), 1968], Odra (Wrocław), 11 (1997), p. 84-94. Tr. Anna Sawicka.

***, “Przed sądem” [El dia del judici, De teves a meves (TM), 1984] / “Taki los” [Fortuna lleu, Gent de l’alta vall, 1957] / “Shilayo” [Refinaments d’ultramar, Invasió subtil i altres contes (IS), 1978], Dykcja (Wrocław), 7-8 (1997), p. 132-146. Tr. Anna Sawicka.

***, “Pojedynek” [Fet d’armes, CVO] / “Historia naturalna” [Història natural, CVO] / “Rzeczy pozornie bez znaczenia” [Coses aparentment intrascendents, CVO] / “Sportowa postawa” [Esport i ciutadania, IS] / “Słaby charakter” [Feblesa de caràcter, CVO] / “Amerykańska ciekawostka” [Una curiositat americana, CVO] / “Zbrodnia” [Un crim, CVO] / “Opowiastka wojskowa” [Història castrense, IS] / “Z prochu jesteśmy” [Venim de la pols, IS] / “Fałszywa skromność” [Falsa modèstia, IS] / “Z wzajemnością” [A tornajornals, IS] / “Dyskrecja” [Discreció, IS] / “Uparty” [Obcecació, IS] / “W stogu siana” [Pels volts del paller, IS] / “O lepsze jutro” [Per a un demà millor, IS], Literatura na świecie (Warszawa), 341: 12 (1999), p. 29-52. Tr. Anna Sawicka.

***, “Katalończycy w świecie” [Els catalans pel món, CVO] / “Drzewo domowe” [L’arbre domèstic, CVO] / “Każdy ma swój zawód” [Cada u el seu ofici, CVO] / “Hedera Helix” [L’«Hedera Hèlix», CVO] / “Subtelna inwazja” [Invasió subtil, IS] / “Arka Noego (opowiadanie dla dzieci)” [Arca de Noè (conte infantil), IS] / “Duch” [Tot esperit, IS] / “Rewolucja przedmiotów” [Revolució de les coses, IS], Literatura na świecie (Warszawa), 382-383: 5-6 (2003), p. 61-79. Tr. Marta Cedro / Pau Freixa.

Krytyka / Crítica (Calders)

SAWICKA Anna, “Pere Calders i Sławomir Mrożek: la confrontació amb la realitat”, Catalan Review, Volume X, Numbers 1-2 (1996), p. 181-195.

***, “Un partit de futbol: el poder en la perspectiva irònica de Pere Calders i de Sławomir Mrożek”, Anuari de Filologia. Filologia Romànica (Barcelona), Vol. XIX, Secció G, Nr 7 (1996), p. 111-118.

***, “Pere Calders, humorysta niezależny”, Odra (Wrocław), 11 (1997), p. 84-86.

***, “Człowiek i jego okoliczności łagodzące (O twórczości Pere Caldersa)”, Literatura na świecie (Warszawa), 341: 12 (1999), p. 53-61.

***, “Socrealizm a wyobraźnia. Pere Calders i Joaquim Molas”, [en:] T. Eminowicz / E. Nawrocka (eds.), Studia iberystyczne 1, Kraków: Księgarnia Akademicka, 1999, p. 91-105.

Maria Aurèlia Capmany (1918-1991)

Krytyka / Crítica (Capmany)

ŁUCZAK Barbara, “El subjecte i l’espai en Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany”, [en:] M. Palau / R.-D. Martínez Gili (eds.), Maria Aurèlia Capmany: l’afirmació en la paraula, Valls: Edicions Cossètania, 2002, p. 67-79.

Josep Carner (1884-1970)

CARNER Josep, “Pieśń sprzątaczek pałacu Salomona” [Cançó de les escombradores del palau, Llunyania, 1952], [en:] M. Bieszczadowski (ed.), Smak winnic Twoich, Warszawa: Pax, 1956, p. 211-212. Tr. Mikołaj Bieszczadowski.

Guillem de Cervera / Cerverí de Girona (s. XIII)

CERVERÍ de Girone, “Trudno przez morze ścieżki wytyczyć” [A greu pot hom conoisser en la mar], [en:] Z. Romanowiczowa, Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, Wrocław: Ossolineum (BN II, 137), 1963, p. 103-105. Tr. Zofia Romanowiczowa.

Salvador Dalí (1904-1989)

DALÍ Salvador, “Przedmioty surrealistyczne. Katalog ogólny” / “Przemiana Narcyza. Poemat paranoiczny” / “Wizja Gaudiego” [Oui. Méthode paranoiaque-critique et autres textes], Pismo Literacko-Artystyczne (Kraków), 42-43: 11-12 (1985), p. 137-151. Tr. Beata Czarnomorska.

***, “Epilog. Świetlana równina”, Pismo Literacko-Artystyczne (Kraków), 11-12 (1986), p. 139-160. Tr. Roman Czarny.

***, Dziennik geniusza, Gdańsk: Phantom Press International, 1993. Tr. (z franc. / del francès) Jan Kortas.

***, Ukryte twarze, Gdańsk: Phantom Press International, 1993. Tr. (z ang. / de l’anglès) Lesław Ludwig.

***, Moje sekretne życie, Katowice: Książnica, 2001. Tr. (z franc. / del francès) Krzysztof Jarosz.

Salvador Espriu (1913-1985)

ESPRIU Salvador, “Inną Fedrę, proszę” [Una altra Fedra, si us plau, 1977], Roman. Pismo romanistów studentów UJ (Kraków), 2 (VI 2003), p. 12-19. Tr. Sylwia Szydlik.

***, “Pompeu Fabra w hołdzie” [El meu poble i jo, Les cançons d’Ariadna (CA), 1949], Literatura na świecie (Warszawa), 7 (1971), p. 143. Tr. Marek Baterowicz.

***, “Z muzyką łatwiej ci będzie tego wysłuchać” [Amb música ho escoltaries potser millor, El caminant i el mur, III: El minotaure i Teseu (CM.III), 1954] / “Spójrz, przez moje lustro suną dziwne odbicia” [Pel meu mirall, si vols, passen rares semblances, CM.III] / “Napisane na modłę Salomona” [Escrit a la manera de Salom, CM.III] / “Hemeroscopeion” [Hemeroscopeion, CA] / “Ish, isha, eli, elis!” [Ish, isha, eli, elis!, CM.III] / “Przeżyte na sposób Salvadora Espriu” [Sentit a la manera de Salvador Espriu, CM.III] / “Kres labiryntu: VI, VII” [Final del laberint (FL), 1955] / “Światło wyobrażone” [La llum imaginada…, Llibre de Sinera (LS), 1963] / “Początek pieśni śpiewanej w świątyni” [Inici de càntic en el temple, CA], Literatura na świecie (Warszawa), 82: 2 (1978), p. 114-123. Tr. Aleksandra Olędzka-Frybesowa.

***, “Wargami starca chciałbym to powiedzieć” [Ho voldria dir amb els meus llavis de vell, Les hores (H), III, 1952], “Zimowa podróż” [Viatge d’hivern, H.II], “Cmentarz Sinery”, XXVI [Cementiri de Sinera (CS), 1946], tr. Krystyna Rodowska / “Skóra byka”, XXVIII [La pell de brau (PB), 1960], tr. Agnieszka Rurarz / “Kruche lustro” [Mirall fràgil, H.I], tr. Filip Łobodziński / “Próba hymnu w świątyni” [Assaig de càntic en el temple, CM.III], tr. Carlos Marrodán Casas, Literatura na świecie (Warszawa), 196: 11 (1987), p. 340-342.

“Skóra Byka”: I, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XIII, XV, XXIII, XXVIII, XXX, XXXV, XXXVIII [PB], Literatura (Warszawa), 5 (1989), p. 42-43. Tr. Andrzej Nowak.

***, “A la vora del mar…” [CS.XXV], Radar (Warszawa), 12 (1977), p. 36. Tr. Joanna Szypowska.

***, “Różni są ludzie…” [PB.XXX], Radar (Warszawa), 4 (1978), p. Joanna Szypowska.

***, “Skóra byka”: I [PB], Panorama (Katowice), 11 (1982), p. 16. Tr. Zofia Szleyen.

***, “Skóra byka”: I, XXI [PB], “Mój lud i ja” [El meu poble i jo, CA], [en:] Z. Szleyen (ed.), Z Hiszpanią w sercu, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978, p. 193-196. Tr. Zofia Szleyen.

***, “Skóra byka”: XVI, XXX, XLVI, XLIX [PB], [en:] A. Sawicka, “Wina, kara, oczyszczenie w poemacie Skóra byka (La pell de brau) Salvadora Espriu”, [en:] R. Bochenek-Franczakowa / O. Dobijanka-Witczakowa (eds.), Prace Komisji Neofilologicznej, vol. II, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2001, p. 105, 111, 116-117, 118. Tr. Anna Sawicka.

Krytyka / Crítica (Espriu)

BURSKA Ewa, “Umierający świat Salvadora Espriu”, Literatura na świecie (Warszawa), 100: 8 (1979), p. 289-290. (Narracions).

PULIDO RUIZ José, “Salvador Espriu (1913-1985)”, Pismo Literacko-Artystyczne (Kraków), 7-8 (1985), p. 248-251. Tr. Włodzimierz Rokowski. (nekrolog / necrologia).

RODOWSKA Krystyna, “Salvador Espriu”, [en:] Leksykon pisarzy świata, Warszawa: Fundacja “Literatura światowa”, 1997, p. 205-206.

***, “Lata terminowania”, Literatura na świecie (Warszawa), 11 (1987), p. 336-339. (Años de aprendizaje. Obras completas. Wydanie dwujęzyczne / Edició bilingüe).

SAWICKA Anna, “Wina, kara, oczyszczenie w poemacie Skóra byka (La pell de brau) Salvadora Espriu”, [en:] R. Bochenek-Franczakowa / O. Dobijanka-Witczakowa (eds.), Prace Komisji Neofilologicznej, vol. II, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2001, p. 89-118.

TCHÓRZEWSKI Andrzej, “Lekcja żywego języka (poezja Salvadore Espriu)”, Kultura (Warszawa), 21 (1988), p. 6.

Ramon Folch i Camarasa (1926)

FOLCH i CAMARASA Ramon, Linoskoczki [La maroma, 1957], Warszawa: Czytelnik, 1971, 284 p. Tr. (z hiszp. / del castellà) Helena Czajka.

Krytyka / Crítica (Folch i Camarasa)

MARRODÁN CASAS Carlos, “Za uległość, za kastrację, za łagodność”, Nowe Książki (Warszawa), 5 (1972), p. 50-51. (La maroma, 1957).

Ventura Gassol (1893-1980)

GASSOL Ventura, “Cień” [L’ombra, Poesies no recollides en llibre, 1993], “Śnieg” [La neu?], “Róża męki Pańskiej” [Roses de Passion, Fleurs, 1943], [en:] M. Bieszczadowski (ed.), Smak winnic Twoich, Warszawa: Pax, 1956, p. 213-216. Tr. Mikołaj Bieszczadowski.

Pere Gimferrer (1945)

GIMFERRER Pere, “Harfa w jaskini” (fragment) [El arpa en la cueva, Arde el mar (AM), 1965], “Rycerz” (fragment) [El arpa en la cueva, AM], “Powroty” [Retornos, Mensaje del Tetrarca, 1963], “Dla Hölderlina: na jednej nucie” [Una sola nota musical para Hölderlin, AM], Literatura na świecie (Warszawa), 138: 1 (1983), p. 190-193, 219. Tr. Aleksandra Olędzka-Frybesowa.

Àngel Guimerà (1845-1924)

GUIMERÀ Àngel, “Głowa Józefa Miragasa” (fragment) [El cap d’en Josep Moragas], “Z Liryk” (fragment) [Per sempre he perdut…, Del meu àlbum], “Morze i niebo” (fragment) [Mar i cel, 1888], [en:] E. Porębowicz, Ruch literacki południowo-zachodniej Europy, Kraków: Drukarnia “Czasu” Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1888 [1889], p. 68-71. Tr. Edward Porębowicz.

***, “Morze i niebo” (fragment) [Mar i cel, 1888], “Z Liryk” [Per sempre he perdut…, Del meu àlbum], [en:] Wielka Literatura Powszechna, t. VI, Warszawa: Trzaska-Evert-Michalski, 1933, p. 56-58. Tr. Edward Porębowicz.

Joaquim Horta (1930)

HORTA Joaquim, “Człowiek pełen nadziei” [Home amb esperança, Paraules per a no dorimir, 1960], Literatura na świecie (Warszawa), 8 (1971), p. 37. Tr. Marek Baterowicz.

Lluís Llach (1948)

LLACH Lluís, “Przyjaciele to nie to” [Companys, no és això], “Cisza” [Silenci], “Piosenka bez tytułu” [Cançó sense nom], tr. Filip Łobodziński / “Na pewnej ziemi” [Damunt d’una terra], tr. Filip Łobodziński / Marek Karlsbad / “Mur” [L’estaca], tr. Agnieszka Rurarz / “Jeszcze” [Encara], “Słabość strachu” [Debilitats formidins], tr. Carlos Marrodán Casas, Radar (Warszawa), 46 (1983), p. 18-19.

Krytyka / Crítica (Llach)

DOLIŃSKA Katarzyna, “Mój chcecie zdławić głos?”, Radar (Warszawa), 46 (1983), p. 18.

SANOWSKA Anna, “Nagi świat może istnieć i zaprawdę istnieje pod odzieżą, czyli stylizacja na przekład – Lluís Llach i jego L’Estaca w wersjach polskich”, [en:] M. Filipowicz-Rudek / J. Konieczna-Twardzikowa (eds.), Między Oryginałem a Przekładem II, Kraków: Universitas, 1996, p. 343-349.

Ramon Llull (1235-1315)

LLULL Ramon, Księga cudów [Llibre de meravelles, 1287-1289], Wydawnictwo Spółka Hanzeatycka, 2001, 370 p. Tr. Barbara Sławomirska.

***, Księga Przyjaciela i Umiłowanego. Brewiarz mistyczny [Llibre d’amic e amat, 1276-1283], Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003, 118 p. Tr. Anna Sawicka.

***, Księga o kochanku i ukochanym [Llibre d’amic e amat, 1276-1283], Wydawnictwo Spółka Hanzeatycka, 113 p. Tr. Barbara Sławomirska.

***, “Feliks czyli o cudach świata” (fragment) [Felix o Llibre de meravelles, 1287-1289], [en:] Wielka Literatura Powszechna, vol. V, Warszawa: Trzaska-Evert-Michalski, 1932, p. 668-670. Tr. Edward Porębowicz (?).

***, “Księga o Przyjacielu i o Ukochanym” (fragment) [Llibre d’amic e amat, 1276-1283], p. 252-258 / “Pieśń Rajmunda” [Cant de Ramon, 1300], p. 258-259 / “Feliks albo Księga o cudach” (fragment) [Felix o Llibre de meravelles, 1287-1289], p. 260-261 / “Księga tysiąca przysłów” (fragment) [(Llibre de) mil proverbis, 1302], p. 261 / “Blanquerna” (fragment) [Llibre d’Evast e Blanquerna, 1276-1283], p. 261-262 / “Księga kontemplacji” (fragment) [Llibre de contemplació en Déu, 1273-1274 (?)], p. 263-264 / “Desconhort” (fragment) [Desconhort, 1295], p. 264-265 / “Drzewo filozofii miłości” (fragment) [Arbre de filosofia d’amor, 1298], p. 266-267, [en:] S. Kafel (ed.), Antologia mistyków franciszkańskich, vol. II: Wiek XIII-XIV, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1986, p. 251-276. Tr. (z franc. i wł. / del francès i de l’italià) Irena Laskowska.

***, “Przeciwko niektórym błędnym poglądom Awerroesa” (fragment) [Liber reprobationis aliquorum errorum Averrois, 1310], p. 322-335 / “Ars brevis” (fragment) [Ars brevis, 1308], p. 335-344, [en:] K. Krauze-Błachowicz (ed.), Wszystko ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, p. 322-344. Tr. (z łac. / del llatí) Marek Gensler / Elżbieta Jung-Palczewska.

Krytyka / Crítica (Llull)

GENSLER Marek, “Rajmund Lull (ok. 1232-1315?). Wprowadzenie”, [en:] K. Krauze-Błachowicz (ed.), Wszystko ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, p. 319-322.

GÓRSKI Eugeniusz, “Apuntes sobre el conocimiento de Ramon Llull en Polonia”, Studia Lulliana, vol XXI, 1 (1991), p. 41-52.

JANCZEWSKI Zenon, Rajmunda Llull’a «Ars magnae generalis et ultimae» problemy kombinatoryki, niepublikowana praca doktorska / tesi doctoral inèdita, Warszawa, 1968, 295 p.

KAFEL Salezy, “Bł. Rajmund Lull (1235-1316?)”, [en:] Antologia mistyków franciszkańskich, vol. II: Wiek XIII-XIV, Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1986, p. 251-252.

KRUPA Marlena, “Trascendencje miłości”, Nowe Książki (Warszawa), 12 (2003), p. 80-81. (Llibre d’amic e amat, 1276-1283).

POTKOWSKI Edward, “Potępienie racjonalizmu Llulla”, Euhemer (Warszawa), 42: 5 (1964), p. 15-27.

SAWICKA Anna, “Ramon Llull, poeta szalony z miłości”, [en:] R. Llull, Księga Przyjaciela i Umiłowanego. Brewiarz mistyczny, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003, p. 5-42.

Joanot Martorell (1410-1470)

MARTORELL Joanot, “Tirant Biały” (fragment) [Tirant lo Blanc, 1490], Literatura na świecie (Warszawa), 382-383: 5-6 (2003), p. 137-204. Tr. Rozalya Sasor.

Krytyka / Crítica (Martorell)

KULAK Ewa, “Kataloński rycerz podbija świat”, Odra (Wrocław), 10 (1992), p. 108-109. (Tirant lo Blanc, 1490).

VARGAS LLOSA Mario, “List rycerski w obronie Tiranta Białego” [Carta de batalla por Tirant lo Blanc], Literatura na świecie (Warszawa), 382-383: 5-6 (2003), p. 205-237. Tr. Dominik Tomaszewski.

Jesús Moncada (1941)

MONCADA Jesús, “Przed odejściem” [Abans de partir, El Cafè de la Granota (CG), 1985], Czas Kultury (Poznań), 2 (1994), p. 24. Tr. Barbara Łuczak.

***, “Plaga Ribery” [La Plaga de la Ribera, CG] / “Słowa z oliwkowego drzewa” [Paraules de d’un oliver, CG] / “Futbol nadrzeczny” [Futbol de ribera, CG] / “Następcy” [Els Delfins, CG], Literatura na świecie (Warszawa), 382-383: 5-6 (2003), p. 81-97. Tr. Marta Cedro / Pau Freixa.

Quim Monzó (1952)

MONZÓ Quim, “Moc słowa” [El poder de la paraula, Guadalajara (G), 1996], “Dzień jak codzień” [El dia de cada dia, G], Dekada Literacka (Kraków), 136: 12 (1997), Tr. Beata Mirek.

***, “Siła woli” [La força de la voluntat, El perquè de tot plegat (PTP), 1992], [en:] C. Marrodán Casas (ed.), Antologia współczesnych opowiadań hiszpańskich, Izabelin: Świat Literacki, 1997. Tr. Małgorzata Mikołajczyk-Zaręba.

***, “Barcelona” [Barcelona, L’illa de Maians (IM), 1985],Czas Kultury (Poznań), 2 (1994), p. 25. Tr. Barbara Łuczak.

***, “Biografia” [Biografia, Uf, va dir ell (U), 1978] / “Dziewczyna z mehari” [Noia de Mehari, U], “Balon” [Balon, Olivetti, Moulinex, Caffoteaux et Maury (OM), 1980] / “Jabłkowa brzoskwinia” [Préssec de poma, OM] / “Cztery kwadranse” [Quatre quarts, OM] / “Matrioszki” [Nines russes, OM] / “Gorączka” [Febre, IM], Literatura na świecie (Warszawa), 382-383: 5-6 (2003), p. 115-136. Tr. Magdalena Tomecka-Albin.

Krytyka / Crítica (Monzó)

MORET Xavier, “Literatura katalońska ma się lepiej od czeczeńskiej” (“La literatura catalana está mejor que la chechena”, Xavier Moret, entrevista con Q. Monzó, El País, 6 IV 1997, p. 37), Markada Kitajewska, Kraków, 1998, p. 51-52. Tr. Aleksandra Podgórniak.

Manuel de Pedrolo (1918-1990)

Krytyka / Crítica (Pedrolo)

BURSKA Ewa, “Nowa powieść Manuela de Pedrolo”, Literatura na świecie (Warszawa), 1 (1978), p. 341-343. (Espais de fecunditat irregular/s, 1973).

KOMORNICKA Elżbieta, “Nowa powieść katalońska”, Literatura na świecie (Warszawa), 51: 7 (1975), p. 202-209. (M’enterro en els fonaments, 1967 / Un amor fora ciutat, 1970).

Jaume Pont (1947)

PONT Jaume, Lectura de Poemas, Varsovia: Instituto Cervantes (Viernes, 15 III 1996). Wydanie trójjęzyczne katalońsko-hiszpańsko-polskie / edició trilingüe català-castellà-polonès. Zawartość / contingut: “Postscriptum” [Postscriptum, Límit(s) (L), 1976] / “Traktat z dziedziny mechaniki sentymentalnej” [Tractat de mecànica sentimental, Els vels de l’eclipsi (VL), 1980] / “Kurtyny Zaćmienia” (koniec) [Els vels de l’eclipsi (final), VL] / “Posiąść chwilę…” [Posseir l’instant, Jardí bàrbar (JB), 1981] / “Popielny obyczaj” [Costum de cendra…, D.O.] / “Wpuść światło brzasku…” [Deixa que la llum de l’alba arribi…, JB] / “Dziki ogród: V” [Jardí bàrbar: V, JB] / “Dziki ogród: X” [Jardí bàrbar: X, JB] / “Dziki ogród: XV” [Jardí bàrbar: XV, JB] / “Tam” [Allí, Divan (D), 1982] / “Epifania” [Epifania, D] / “Nagość w Butzènit” [Nu a Butzènit, D] / “Moje samobójstwo” [El meu suïcidi, Raó d’atzar (RA), 1990] / “Antonio Ranieri przed katafalkiem Giacoma Leopardiego” [Antonio Ranieri ante el túmulo mortuorio de Giacomo Leopardi, RA] / “Vicolo favorita” [Vicolo favorita, RA] / “Senne hymny” [Hímnica del somni, VIII, RA]. Tr. (na polski / al polonès) Maria Filipowicz-Rudek / Anna Mularczyk / Magdalena Olejnik / Anna Pomykoł-Sadlik / Sara Sadlik / Joanna Schilbach / Magdalena Stoch / Joanna Wołodźko / Agata Zakrzewska. Tr. (na hiszp. / al castellà) A. Sánchez Robanya / L. J. Moreno / J. Marco.

Baltasar Porcel (1937)

Krytyka / Crítica (Porcel)

KOMORNICKA Elżbieta, “Nowa powieść katalońska”, Literatura na świecie (Warszawa), 51: 7 (1975), p. 208-209. (Els argonautes, 1968, Difunts sota els ametllers en flor, 1970).

Raimon (1940) [Ramon Pelegero i Sanchis]

RAIMON, “Cztery rzeki krwi” [Quatre rius de sang, 1967], Literatura na świecie (Warszawa), 8 (1971), p. 37. Tr. Marek Baterowicz.

***, “Kraj Basków” [El País Basc, 1967] / “Mówimy: nie” [Diguem no, 1963] / “O strachu” [Sobre la por, 1968], Student (Warszawa), 3 (1971), p. 23. Tr. Marek Baterowicz.

***, “Kraj Basków” [El País Basc, 1967, Poemes i cançons (PC), 1973] / “Wyśpiewamy życie” [PC], [en:] Z. Szleyen (ed.), Z Hiszpanią w sercu, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978, p. 275-277. Tr. Włodzimierz Słobodnik.

Carme Riera (1948)

RIERA Carme, “Morze, kochanie moje. Akompaniament na sześć głosów” [Mar, amor meu, acompanyament per a sis veus, Te deix, amor, la mar com a penyora (TD), 1981] / “Czy jest Angela” [Que hi és n’Àngela?, TD] / “Kiedy włosy zmieniają się w jedwab” [Quan els cabells es fan seda a les mans, TD], Literatura na świecie (Warszawa), 382-383: 5-6 (2003), p. 99-113. Tr. Marta Cedro / Pau Freixa.

Krytyka / Crítica (Riera)

ŁUCZAK Barbara, “Història i ficció a Dins el darrer blau de Carme Riera”, Col.loqui Europeu d’Estudis Catalans, Montpeller, 3-5 X 2002 (w druku / en premsa).

Maria Mercè Roca (1958)

ROCA Maria Mercè, “Przeprowadzka” [Mudances, Ben estret, 1986], Czas Kultury (Poznań), 2 (1994), p. 23. Tr. Barbara Łuczak.

Mercè Rodoreda (1908-1983)

RODOREDA Mercè, Diamentowy Plac [La plaça del Diamant, 1962], Warszawa: Czytelnik, 1970, 209 p. Tr. (z hiszp. / del castellà) Zofia Chądzyńska.

***, “Kawa” [Cafè, 1994], Czas Kultury (Poznań), 3 (1996), p. 30-31. Tr. Barbara Łuczak.

***, “Śmierć i wiosna” (fragment) [La mort i la primavera, 1986], Literatura na świecie (Warszawa), 348-349: 7-8 (2000), p. 278-296. Tr. Barbara Łuczak.

***, “Kura” [La gallina, La meva Cristina i altres contes (C), 1967], “Pokój lalek” [La sala de les nines, C], “Łódka na rzece” [El riu i la barca, C], “Mężczyzna i księżyc” [El senyor i la luna, C], “Salamandra” [La salamandra, C], “Płatek białej pelargonii” [Una fulla de gerani blanc, C], “Moja Krystyna” [La meva Cristina, C], Literatura na świecie (Warszawa), 382-383: 5-6 (2003), p. 5-55. Tr. Barbara Łuczak.

Krytyka / Crítica (Rodoreda)

AA., “Los kobiety”, Kultura (Warszawa), 46 (1970), p. 9. (La plaça del Diamant, 1962).

GARCÍA MÁRQUEZ Gabriel, “Wiecie, kim była Mercè Rodoreda” [¿Sabe usted quién era Mercè Rodoreda?], Literatura na świecie (Warszawa), 382-383: 5-6 (2003), p. 56-59. Tr. Barbara Łuczak.

KARCZEWSKA-MARKIEWICZ Zofia, “Literatura hiszpańska”, Rocznik Literacki (Warszawa), 1970, p. 448. (La plaça del Diamant, 1962).

ŁUCZAK Barbara, Elementos fantásticos en obras escogidas de Mercè Rodoreda. Hacia lo «real mítico», niepublikowana praca doktorska / tesi doctoral inèdita, Poznań, 1998, 255 p.

***, “La metamorfosis en la obra de Mercè Rodoreda”, [en:] M.-P. Malcuzynski (ed.), 25º Aniversario de la Cátedra de Estudios Ibéricos. Universidad de Varsovia. Memorias del Simposio Internacional 8-10 de octubre de 1997, Warszawa: Universidad de Varsovia (Itinerarios, 3, vol. 1), 2000, p. 148-163.

***, “La configuración temporal del jardín en Jardí vora el mar y Mirall trencat de Mercè Rodoreda”, [en:] B. Sosień (ed.), Imaginer le Jardin. Études réunies par…, Kraków: Abrys, 2003, p. 334-350.

***, “Entre gegants i capgrossos: «Un cafè» de Mercè Rodoreda”, [en:] B. Łuczak et al. (eds.), El enfoque social y cultural en los estudios lingüísticos y literarios, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003, p. 77-89.

***, “Vers une lecture chronotopique de l’espace urbain. Barcelone dans le roman catalan des années soixante”, Agora. Cahiers de l’Equipe de Recherche en Civilisation et Littérature de Sfax (Université de Sfax, Tunisie), 3 (2003), p. 207-223.

***, “Nota (polémica) sobre la representación de la guerra en Quanta, quanta guerra… de Mercè Rodoreda”, Studia Romanica Posnaniensia (Poznań), 29 (2003), p. 41-53.

***, “L’espai urbà barceloní en la novel.la catalana dels anys 60. El cas de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda”, [en:] Actes del Dotzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Universitat de Paris IV – Sorbonne, 4-10 de setembre de 2000, vol. I, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, 2003, p. 381-394.

MARRODÁN CASAS Carlos, “A moja mama na cmentarzu…”, Nowe Książki (Warszawa), 14 (1971), p. 947-948. (La plaça del Diamant, 1962).

SAWICKI Piotr, “Mercè Rodoreda”, [en:] Leksykon pisarzy świata, Warszawa: Fundacja “Literatura światowa”, 1997, p. 531.

***, Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie literackiej, Warszawa: PWN, 1985, p. 549-551. (La plaça del Diamant, 1962).

TARSKA Anna, “Sens bytu a gospodarstwo domowe”, Echo Krakowa (Kraków), 286 (1970), p. 4.

Montserrat Roig (1946-1991)

Krytyka / Crítica (Roig)

ŁUCZAK Barbara, “L’espai de les memòries en Digues que m’estimes encara que sigui mentida de Montserrat Roig”, [en:] J. Espinós et al. (eds.), Memòria i literatura. La construcció del subjecte femení. Periodisme i autobiografia, Alacant / València: Denes, 2002, p. 115-124.

Joaquim Rubió i Ors (1818-1899)

RUBIÓ i ORS Joaquim, “Gdybym był czarnoksiężnikiem!…” [¡Si jo fos mágich!], [en:] Lo Gayter de Llobregat. Poesías de D. Joaquim Rubió y Ors, wydanie wielojęzyczne / edició políglota, vol. II (1841-1858), Barcelona: Estampa de Jaume Jepús y Roviralta, 1889, p. 245-249. Tr. Edward Porębowicz.

Santiago Rusiñol (1861-1931)

RUSIÑOL Santiago, “W pełnej mgle” [En plena boira, 1895] / “Ogrody Granady” [Los cármenes de Granada, 1895] / “Modlitwa do opuszczonych ogrodów” [An els jardins abandonats, Oracions, 1897] / “Ogrody Hiszpanii” [Jardins d’Espanya (Pròleg), 1903] / “Krok po kroku” [Qui dia passa any empeny, 1912], [en:] A. Sawicka, Paryż – Barcelona – Sitges. Modernistyczny «genius loci» w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003, p. 433-465. Tr. Anna Sawicka.

Krytyka / Crítica (Rusiñol)

SAWICKA Anna, Paryż – Barcelona – Sitges. Modernistyczny «genius loci» w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003, 542 p.

Joan Sales (1912-1983)

Krytyka / Crítica (Sales)

SAWICKI Piotr, Wojna domowa 1936-1939 w hiszpańskiej prozie literackiej, Warszawa: PWN, 1985, p. 561-563. (Incerta glòria, 1956).

Jordi Sarsanedas (1924)

SARSANEDAS Jordi, “Piła” [La serra-cinta, La Rambla de les Flors, 1955], Sztandar Ludu (Lublin), 81 (1979), p. 4. Tr. Tomasz Chmielnik / Bogusław Wróblewski.

Rudolf Sirera (1948)

SIRERA Rudolf, “Trucizna teatru. Dialog między arystokratą a komediantem” [El verí del teatre, 1992], Dialog (Warszawa), 438: 3 (1993), p. 73-86. Tr. Marceli Minc.

Carles Soldevila (1892-1967)

Krytyka / Crítica (Soldevila)

KŁOSIŃSKA-NACHIN Agnieszka, “Fanny de Carles Soldevila: entre la tradición y la renovación”, [en:] B. Łuczak et al. (eds.), El enfoque social y cultural en los estudios lingüísticos y literarios, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003, p. 13-20.

Enric Sòria i Parra (1958)

SÒRIA i PARRA Enric, “Mentre parlem” (fragment) [Mentre parlem, 1991], Roman. Pismo romanistów studentów UJ (Kraków), 3 (II 2004), p. 15-18. Tr. Sylwia Szydlik / Jakub Pytka.

Jordi Teixidor (1939)

Krytyka / Crítica (Teixidor)

BBEN, “Szopka z flecistą” [El retaule del flautista, 1970], Nowości Teatralne (Warszawa), 8 (1973), p. 7-8. Nota o nieopublikowanym przekładzie sztuki dokonanym z hiszp. przez Zofię Szleyen / Nota sobre la traducció inèdita de l’obra, traduïda del castellà per Zofia Szleyen.

Jacint Verdaguer (1845-1902)

VERDAGUER Jacint, “Atlantyda” (fragment: Intr., 151-156 / I. 105-108, 177-180, 185-188, 229-232, 237-240 / II. 53-56, 89-92, 97-104, 117-124 / V. 33-36 / VII. 46-68 / VIII. 74-75) [Atlàntida, 1878], [en:] E. Porębowicz, Ruch literacki południowo-zachodniej Europy, Kraków: Drukarnia “Czasu” Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1888 [1889], p. 57-63. Tr. Edward Porębowicz.

***, “Atlantyda” (fragment: II. 53-56, 89-92, 97-104, 117-124 / VII. 46-68) [Atlàntida, 1878], [en:] Wielka Literatura Powszechna, t. VI, Warszawa: Trzaska-Evert-Michalski, 1933, p. 55-56. Tr. Edward Porębowicz.

Krytyka / Crítica (Verdaguer)

SAWICKA Anna, “Verdaguer a Polònia”, [en:] R. Pinyol i Torrents / M. A. Verdaguer Pajerols (eds.), Actes del V Col.loqui sobre Verdaguer « Verdaguer i el segle», Vic: Eumo Editorial (Anuari Verdaguer 2002, 11), 2003, p. 355-368.

***, “Porębowicz i Verdaguer: inici de la projecció de les lletres catalanes a Polònia”, [en:] P. Sawicki (ed.), España en Europa. Historia, contactos, viajes, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Estudios Hispánicos, XI), 2003, p. 149-163 (w druku / en premsa).

Katalonia w Polsce / Catalunya a Polònia

1. Historia, kultura, tradycje / Història, cultura, tradició

AA. Anonima Diariusz Peregrynacji Włoskiej, Hiszpańskiej i Portugalskiej (1595), Kraków: Polska Adademia Umiejętności, 1925.

AA.VV., Przed Miró, po Dalím: mistrzowie katalońscy XX wieku [katalog], Barcelona / Warszawa / Kraków: Generalitat de Catalunya, 2000.

AA.VV., Odczuwanie pewności / Certezas sentidas / Certeses sentides: Antoni Tàpies [katalog], Warszawa: Instituto Cervantes, 2000.

BACZYŃSKA Beata, “Taniec śmierci w Verges (Katalonia)”, Przegląd Artystyczno-Literacki (Toruń), VI: 5-6 (1998), p. 77-81.

CHARKIEWICZ Juwenalis, Dyjariusz podróży hiszpańskiej z Wilna do miasta Walencyji na kapitułę jeneralną Zakonu Mniejszych Braci św. Franciszka, to jest Bernardynów, odprawionej w roku 1768, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.

GNIADEK Mariusz, “Pasja z przerwą na obiad” [Esparraguera], Teatr (Warszawa), 7-8 (1998), p. 44-46.

KULAK Ewa, “Problem kataloński w opinii podróżników z Polski”, Podróżujący Polacy w XIX i XX wieku, Olsztyn: Studia i Materiały WSP w Olsztynie (nr 100), 1996.

***, “Los catalanes son diferentes. El pueblo catalán visto por los viajeros polacos”, [en:] P. Sawicki / B. Baczyńska (eds.), Ideologías y poder, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Estudios Hispánicos, V), 1996, p. 215-223.

ORLIŃSKI W., “Mądrze spóźniony” [Orwell], Gazeta Wyborcza (Warszawa), 21-22 XI 1998.

ORWELL George, W hołdzie Katalonii, Kraków: Oficyna Literacka, 1985 / Gdynia: Atext, 1990. Tr. Leszek Kuzaj.

PEREK Marzena et al., Lato w Katalonii. Przewodnik, Kraków: Znak, 1997, 165 p.

PROKOPCZUK Wojciech, “Walencja – noc płonących kukieł”, Podróże (Warszawa), 21: 3 (III 2000), p. 60-65.

SAWICKA Anna, “Rola tłumaczenia w badaniach komparatystycznych, na przykładzie Els quatre gats w Barcelonie”, [en:] U. Dąmbska-Prokop (ed.), Teoria i praktyka tłumaczenia: dzieje i perspektywy IV, Częstochowa: Educator, 2000, p. 131-143.

***, “Els Quatre Gats de Barcelona y Jama Michalika de Cracovia. Dos focos de cultura modernista”, [en:] P. Sawicki et al. (eds.), Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Estudios Hispánicos, VIII), 2000, p. 75-86.

***, “Pieśń Sybilli w średniowiecznej Hiszpanii: wersja kastylijska, galicyjska i katalońska”, [en:] M. Abramowicz / P. Matyaszewski (eds.), Dawne literatury romańskie. Specyfika – związki – dziedzictwo, Lublin: Redakcja Wydawnictwa KUL, 2002, p. 161-185.

***, “Pogańska Sybilla w chrześcijańskiej Hiszpanii”, [en:] U. Kropiwiec et al. (eds.), Między Oryginałem a Przekładem VIII, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003, p. 145-156.

***, “Misterium z Elx – teatr wielki jak świat”, [en:] T. Eminowicz-Jaśkowska / E. Nawrocka (eds.), Studia iberystyczne 3, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004, p. 11-40.

2. Autonomia / Autonomia

BARTKOWIAK D., “Autonomia po hiszpańsku”, Sprawy Narodowościowe (Poznań), 1 (1993).

BERNATOWICZ G., “Problem mniejszości narodowych w Hiszpanii”, Sprawy Międzynarodowe (Warszawa), 7-12 (1992).

BUDREWICZ Olgierd, “Zbuntowana Północ”, Perspektywy (Warszawa), 6 (1977).

FRANKOWSKI Eugeniusz, Regiony Hiszpanii, Poznań: Wydawnictwo Instytutu Etnologii Uniwersytetu Poznańskiego, 1933.

***, “Regionalizm w Hiszpanii”, [en:] A. Patkowski (ed.), Ruch regionalistyczny w Europie, I, Warszawa, 1934, p. 185-230.

FREEMAN O., “Regionalizm i regionalizacja w Hiszpanii, we Francji i we Włoszech”, Kultura i społeczeństwo (Warszawa), 4 (1993).

KIENIEWICZ Jan, “Nacionalismo y regionalismo españoles vistos por los polacos en el siglo XIX”, [en:] C. Dumas (ed.) Nationalisme et littérature en Espagne et Amérique Latine au XIXe siècle, Lille, 1982.

KLECHTA Jerzy, “Ten naród nie zginie”, Miesięcznik Literacki (Warszawa), 258: 4 (1988), p. 107-119.

MALINOWSKI A., “Od państwa scentralizowanego do państwa autonomii regionalnej”, Przegląd Geograficzny (Warszawa), 4 (1989).

OLIWNIAK S., “Hiszpania – państwo wspólnot”, Samorząd Terytorialny (Warszawa), 11 (1993).

ORTEGA Jerzy, “W stolicy Katalonii”, Kurier Literacko-Naukowy (Kraków), 16: X-XI (1934).

PAWŁOWSKI Włodzimierz, “Szok autonomii”, Polityka (Warszawa), 48: 8 (1987).

PIWNICKA Eugenia, “O regionalizmie hiszpańskim”, Pamiętnik Warszawski (Warszawa), 10-12 (1931), p. 183-187.

PODKOWIŃSKI Marian, “Katalonia żywa”, Miesięcznik Literacki (Warszawa), 1 (1978), p. 118-119.

SAMSEL Roman, “Mów w języku imperium”, Kultura (Warszawa), 23 (1976), p. 3.

SKRZYPCZAK T., “U źródeł autonomii terytorialnej w rozwiązaniach ustrojowych Hiszpanii”, Zeszyty Naukowe UJ. Nauki Polityczne (Kraków), 12 (1979).

***, “Elementy podstaw autonomii regionalnej w Hiszpanii”, Studia Nauk Politycznych (Warszawa), 2 (1984).

***, “Państwo regionalne – wybrane problemy autonomii regionalnej we Włoszech i Hiszpanii”, Zeszyty Naukowe UJ. Prace z Nauk Politycznych (Kraków), 21 (1984).

WIELOWIEYSKI Andrzej, “Odkrycie Katalonii”, Tygodnik Powszechny (Kraków), 37 (1977).

WYSOCKA E., “Iberyjskie puzzle”, Wprost (Warszawa), 51 (1996).

3. Inne / Altres

ADAMCZYK-SZMID Bożena, Podróż romantyczna Fryderyka Chopina i George Sand na Majorkę: dokumenty i pamiątki z kolekcji Anne-Marie Boutroux de Ferra, znajdujące się w celi nr 2 klasztoru Kartuzów w Valdemosie, uzupełnione obiektami pochodzącymi ze zbiorów Muzeum Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i Biblioteki Narodowej w Warszawie (katalog wystawy), Warszawa: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina, 1990.

BIAŁY Leszek, Dzieje Inkwizycji hiszpańskiej, Warszawa: Książka i Wiedza, 1989.

CRESPELLE Jean-Paul, Utrillo. Uniesienia i niedole cyganerii Montmartre’u, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. Tr. Hanna Olędzka.

***, Montmartre w czasach Picassa 1900-1910, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. Tr. Mieczysław Bibrowski.

FENRYCH Włodzimierz, “Co się wydarzyło w Langwedocji”, Czas Kultury (Poznań), 1 (1995), p. 28-33.

HERBERT Zbigniew, “O albigensach, inkwizytorach i trubadurach”, [en:] Barbarzyńca w ogrodzie, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995, p. 156-202.

KOSSAK Ewa K. W stronę Misi z Godebskich, Warszawa: Czytelnik, 1978.

KRZYŻANOWSKI Jan / MURCIA SORIANO Abel, Barcelona ’92: informator olimpijski: słownik sportowy polsko-hiszpańsko-kataloński, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1992.

O’SHEA Stephen, Herezja doskonała. Światoburcze życie oraz zagłada średniowiecznych katarów, Poznań: Zysk i S-ka, 2002. Tr. Hanna Szczerkowska.

POUND Ezra, “Trubadurzy: pozycja społeczna i twórczość”, Poezja (Warszawa), 198: 8 (1982), p. 5-16. Tr. Andrzej Tchórzewski.

ROMANOWICZOWA Zofia, Brewiarz miłości. Antologia liryki staroprowansalskiej, Wrocław: Ossolineum (BN II, 137), 1963.

RYSZKA Franciszek, W kręgu zbiorowych złudzeń. Z dziejów hiszpańskiego anarchizmu 1868-1939, t. I-II, Warszawa: Ośrodek Badań Społecznych, 1991.

RYŚ Grzegorz, Inkwizycja, Kraków: Znak, 1998.

WARSKI Adolf, “Felibrzy i felibryzm. Nowożytna literatura prowansalska”, Ateneum (Warszawa), IV (1897), p. 227-246.

Katalonistyka polska: prace naukowe o tematyce katalońskiej przedstawione na polskich uczelniach / Catalanística polonesa: dissertacions acadèmiques de temes catalans presentades a Polònia

1.1. Rozprawa habilitacyjna / Tesi d’habilitació

SAWICKA Anna, Paryż – Barcelona – Sitges. Modernistyczny «genius loci» w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003, 542 p.

1.2. Prace doktorskie / Tesis doctorals

ŁUCZAK Barbara, Elementos fantásticos en obras escogidas de Mercè Rodoreda. Hacia lo «real mítico», niepublikowana praca doktorska / tesi doctoral inèdita, Poznań, 1998, 255 p. Promotor / Director: M.-Pierrette Malcuzynski.

 JANCZEWSKI Zenon, Rajmunda Llull’a «Ars magnae generalis et ultimae» problemy kombinatoryki, niepublikowana praca doktorska / tesi doctoral inèdita, Warszawa, 1968, 295 p. Promotor / Director: Jan Legowicz.

CALAFORRA Guillem, Discursos en conflicto. La identidad lingüística en Galicia y en el País Valenciano, niepublikowana praca doktorska / tesi doctoral inèdita, Kraków, 2003, 306 p. Promotor / Director: Teresa Eminowicz-Jaśkowska.

1.3. Prace magisterskie / Tesines de llicenciatura

ARDZIŃSKA Beata, El renacimiento de la poesía catalana en la primera mitad del siglo XX, Warszawa, 1982. Promotor / Director: Urszula Aszyk.

BIEDRZYCKA Katarzyna, España: capacidad de integración de los gitanos, Warszawa, 2003. Promotor / Director: Tadeusz Miłkowski.

CEDRO Marta, Els escriptors mallorquins davant els canvis econòmics i socioculturals a la Mallorca dels anys seixanta i setanta del segle XX, Kraków, 2003. Promotor / Director: Teresa Eminowicz-Jaśkowska.

CZAPLIŃSKA Katarzyna, La idea de autonomía de Cataluña del siglo XX. Aspectos político-institucionales, Warszawa, 1992. Promotor / Director: T. Moldawa.

CZESAK Sebastian, El turismo en Cataluña y las tendencias de su desarrollo, Warszawa, 2003. Promotor / Director: Małgorzata Koszla-Szymańska.

DOBROCIŃSKA Dorota, El mundo simbólico de Gaudí, Warszawa, 1995. Promotor / Director: Janusz Wojcieszak.

FRONCZAK Marta, Principales elementos identificadores de las fiestas y costumbres de Cataluña, Warszawa, 2003. Promotor / Director: Tadeusz Miłkowski.

GUGAŁA Jarosław, La reivindicación socio-nacional en la obra de Lluís Llach (1967-1986), Warszawa, 1987. Promotor / Director: M.-Pierrette Malcuzynski.

GUTOWSKA Monika, La diferenciación cultural de Cataluña con respecto a otras Comunidades Autónomas, Warszawa, 1998. Promotor / Director: Małgorzata Koszla-Szymańska.

JANERKA Małgorzata, La historia y el poder en «El último azul» de Carme Riera, Warszawa, 2004. Promotor / Director: M.-Pierrette Malcuzynski / Grażyna Grudzińska.

JASIŃSKA Kamila, Salvador Dalí y Federico García Lorca – reflejo de su amistad en la obra del pintor, Warszawa, 2002. Promotor / Director: Małgorzata Koszla-Szymańska.

KAŁMUK-KWAŚNIEWSKA Aneta, El teatro de calle catalán, Kraków, 2001. Promotor / Director: Teresa Eminowicz-Jaśkowska.

KOZŁOWSKA Stella, El universo figurativo en la pintura de Joan Miró, Warszawa, 2002. Promotor / Director: Małgorzata Koszla-Szymańska.

KUCHTA Małgorzata, La promoción del teatro catalán en Polonia, Kraków, 2000. Promotor / Director: Jadwiga Konieczna-Twardzikowa.

KULAK Ewa, Visión de Cataluña en los relatos de viaje de los autores polacos de los siglos XIX y XX, Wrocław, 1993. Promotor / Director: Piotr Sawicki.

KUNICKA Anna, Templo Expiatorio de la Sagrada Familia como esencia del estilo arquitectónico de Antoni Gaudí i Cornet, Wrocław, 1998. Promotor / Director: Piotr Sawicki.

MIREK Beata, Promoción de la literatura catalana a través de la presentación de la obra de Quim Monzó, Kraków, 1999. Promotor / Director: Jadwiga Konieczna-Twardzikowa.

NIEMIEC-LUTLEY Liliana, Los problemas de la traducción del humor a base de «Así lo vió todo el Perich», Kraków, 1999. Promotor / Director: Jadwiga Konieczna-Twardzikowa.

PIETRZAK Jerzy, Agustí Bartra y su obra, Wrocław, 1978. Promotor / Director: Piotr Sawicki.

PILCHOWSKA Aleksandra, La selección léxica de la lengua castellana y catalana. Interpretación diacrónica, Kraków, 1993. Promotor / Director: Stanisław Widłak.

POLUBIEC Magda, Elementos decorativos en la obra barcelonesa de Gaudí, Warszawa: 2002. Promotor / Director: Małgorzata Koszla-Szymańska.

RUCIŃSKA M., El Estatuto de 1932 – apogeo de las aspiraciones nacionales catalanas, Warszawa, 1979. Promotor / Director: Jan Kieniewicz.

RURARZ Agnieszka, Estatuto de autonomía de 1932: ¿confirmación de la identidad de Cataluña o amenaza para ella?, Warszawa, 1982. Promotor / Director: Jan Kieniewicz.

RYCZKO Bogusław, Algunos aspectos filológicos, filosóficos y artísticos de la abstracción. En torno a la obra de Antoni Tàpies, Kraków, 1989. Promotor / Director: Piotr Sawicki.

SANOWSKA Anna, Lluís Llach – un cantautor catalán comprometido. ¿Es posible traducir el compromiso?, Kraków, 1995. Promotor / Director: Jadwiga Konieczna-Twardzikowa.

SMUGA Aleksandra, El desarrollo urbanístico y arquitectónico de Barcelona en los últimos 20 años: el espacio público, Warszawa, 2003. Promotor / Director: Małgorzata Koszla-Szymańska.

SOBKOWIAK Magdalena, Les festes del foc a la Catalunya d’avui, Wrocław, 1998. Promotor / Director: Piotr Sawicki.

SZYPOWSKA Joanna, La imagen de Cataluña durante el período de la Segunda República Española en la prensa polaca coetánea («Ilustrowany Kurier Codzienny» y «Ekspres Poranny», 14 IV 1931 – 18 VII 19935), Warszawa, 1980. Promotor / Director: Jan Kieniewicz.

TOMASZEWSKI Dominik, El nombre de planta como término botánico en las lenguas: latina, catalana y polaca (con especial atención a los epítetos), Poznań, 1999. Promotor / Director: Wiaczesław Nowikow.

WILK Katarzyna, Mercè Rodoreda – el problema de la divulgación de la literatura catalana en Polonia, Kraków, 1993. Promotor / Director: Jadwiga Konieczna-Twardzikowa.

WOŁODŹKO Joanna, Josep Maria Benet i Jornet i Sergi Belbel, les figures més destacades del teatre català contemporani, Kraków, 1998. Promotor / Director: Anna Sawicka.

WRÓBEL Agnieszka, «Tirante el Blanco» de Joanot Martorell como novela moderna, Kraków, 2002. Promotor / Director: Teresa Eminowicz-Jaśkowska.

ZABOKLICKA Bożena, Los mecanismos de la formación de la ideología nacionalista en Cataluña a finales del s. XIX y a principios del s. XX, Warszawa, 1977. Promotor / Director: Jan Kieniewicz.

ZŁOMAŃCZUK Katarzyna, La substitució lingüística a Catalunya i la seva normalització, Kraków, 2003. Promotor / Director: Stanisław Widłak.

2. Katalonistyka polska: publikacje polskich katalonistów / Catalanística polonesa: publicacions de catalanistes polonesos

GÓRSKI Eugeniusz, “Apuntes sobre el conocimiento de Ramon Llull en Polonia”, Studia Lulliana, vol XXI, 1 (1991), p. 41-52.

KŁOSIŃSKA-NACHIN Agnieszka, “Fanny de Carles Soldevila: entre la tradición y la renovación”, [en:] B. Łuczak et al. (eds.), El enfoque social y cultural en los estudios lingüísticos y literarios, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003, p. 13-20.

KULAK Ewa, “Kataloński rycerz podbija świat”, Odra (Wrocław), 10 (1992), p. 108-109. (Tirant lo Blanc, 1490).

***, “Problem kataloński w opinii podróżników z Polski”, Podróżujący Polacy w XIX i XX wieku, Olsztyn: Studia i Materiały WSP w Olsztynie (nr 100), 1996.

***, “Los catalanes son diferentes. El pueblo catalán visto por los viajeros polacos”, [en:] P. Sawicki / B. Baczyńska (eds.), Ideologías y poder, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Estudios Hispánicos, V), 1996, p. 215-223.

***, Owoce hesperyjskich ogrodów. Obraz literatur Półwyspu Iberyjskiego w polskich wydawnictwach informacyjnych i popularnonaukowych, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002.

KUREK Marcin, “Miglior fabbro, czyli ABC sestyny”, Literatura na świecie (Warszawa), 341: 12 (1999), p. 201-212.

ŁUCZAK Barbara / VIDAL i DOSTE Maribel, “Trubadurzy, kronikarze, rozbójnicy… O literaturze katalońskiej”, Czas Kultury (Poznań), 1 (1994), p. 52-54 / Czas Kultury, 2 (1994), p. 20-22.

ŁUCZAK Barbara, “Elementos fantásticos en obras escogidas de Mercè Rodoreda. Hacia lo «real mítico»” (streszczenie / resum), [en:] P. Sawicki et al. (eds.), Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Estudios Hispánicos, VIII), 2000, p. 205-208.

***, “La metamorfosis en la obra de Mercè Rodoreda”, [en:] M.-P. Malcuzynski (ed.), 25º Aniversario de la Cátedra de Estudios Ibéricos. Universidad de Varsovia. Memorias del Simposio Internacional 8-10 de octubre de 1997, Warszawa: Universidad de Varsovia (Itinerarios, 3, vol. 1), 2000, p. 148-163.

***, “L’espai de les memòries en Digues que m’estimes encara que sigui mentida de Montserrat Roig”, [en:] J. Espinós et al. (eds.), Memòria i literatura. La construcció del subjecte femení. Periodisme i autobiografia, Alacant / València: Denes, 2002, p. 115-124.

***, “El subjecte i l’espai en Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany”, [en:] M. Palau / R.-D. Martínez Gili (eds.), Maria Aurèlia Capmany: l’afirmació en la paraula, Valls: Edicions Cossètania, 2002, p. 67-79.

***, “La configuración temporal del jardín en Jardí vora el mar y Mirall trencat de Mercè Rodoreda”, [en:] B. Sosień (ed.), Imaginer le Jardin. Études réunies par…, Kraków: Abrys, 2003, p. 334-350.

***, “Entre gegants i capgrossos: «Un cafè» de Mercè Rodoreda”, [en:] B. Łuczak et al. (eds.), El enfoque social y cultural en los estudios lingüísticos y literarios, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003, p. 77-89.

***, “Vers une lecture chronotopique de l’espace urbain. Barcelone dans le roman catalan des années soixante”, Agora. Cahiers de l’Equipe de Recherche en Civilisation et Littérature de Sfax (Université de Sfax, Tunisie), 3 (2003), p. 207-223.

***, “Nota (polémica) sobre la representación de la guerra en Quanta, quanta guerra… de Mercè Rodoreda”, Studia Romanica Posnaniensia (Poznań), 29 (2003), p. 41-53.

***, “L’espai urbà barceloní en la novel.la catalana dels anys 60. El cas de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda”, [en:] Actes del Dotzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Universitat de Paris IV – Sorbonne, 4-10 de setembre de 2000, vol. I, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2003, 2003, p. 381-394.

***, “Història i ficció a Dins el darrer blau de Carme Riera”, Col.loqui Europeu d’Estudis Catalans, Montpeller, 3-5 X 2002 (w druku / en premsa).

MAŃCZAK Witold, “Le provençal et le catalan”, Actes et Mémoires du IIe Congrès Internacional de Langue et Littérature du Midi de la France, Aix, 2-8 septembre 1958, Aix: Centre d’Études Provençal des Lettres d’Aix, 1960, p. 53-60.

POTKOWSKI Edward, “Potępienie racjonalizmu Llulla”, Euhemer (Warszawa), 42: 5 (1964), p. 15-27.

SAWICKA Anna, Paryż – Barcelona – Sitges. Modernistyczny «genius loci» w Katalonii z perspektywy Santiago Rusiñola, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003, 542 p.

***, “Pere Calders i Sławomir Mrożek: la confrontació amb la realitat”, Catalan Review, Volume X, Numbers 1-2 (1996), p. 181-195.

***, “Un partit de futbol: el poder en la perspectiva irònica de Pere Calders i de Sławomir Mrożek”, Anuari de Filologia. Filologia Romànica (Barcelona), Vol. XIX, Secció G, Nr 7 (1996), p. 111-118.

***, “Pere Calders, humorysta niezależny”, Odra (Wrocław), 11 (1997), p. 84-86.

***, “Człowiek i jego okoliczności łagodzące (O twórczości Pere Caldersa)”, Literatura na świecie (Warszawa), 341: 12 (1999), p. 53-61.

***, “Socrealizm a wyobraźnia. Pere Calders i Joaquim Molas”, [en:] T. Eminowicz / E. Nawrocka (eds.), Studia iberystyczne 1, Kraków: Księgarnia Akademicka, 1999, p. 91-105.

***, “Setze jutges catalanes aprenden la fonética polaca”, [en:] E. Martinell Gifre (ed.), Lenguas iberorrománicas y eslavas. Estudios contrastivos, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Estudios Hispánicos, VII), 1999, p. 141-157.

***, “Czy pisarz kataloński tworzy katalońską literaturę, czyli: co jest oryginałem a co przekładem w środowisku dwujęzycznym?”, [en:] M. Filipowicz-Rudek et al. (eds.), Między Oryginałem a Przekładem V, Kraków: Księgarnia Akademicka, 1999, p. 251-262.

***, “Promocja teatru katalońskiego w Dialogu”, [en:] M. Filipowicz-Rudek et al. (eds.), Między Oryginałem a Przekładem VI, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000, p. 99-112.

***, “Rola tłumaczenia w badaniach komparatystycznych, na przykładzie Els quatre gats w Barcelonie”, [en:] U. Dąmbska-Prokop (ed.), Teoria i praktyka tłumaczenia: dzieje i perspektywy IV, Częstochowa: Educator, 2000, p. 131-143.

***, “Els Quatre Gats de Barcelona y Jama Michalika de Cracovia. Dos focos de cultura modernista”, [en:] P. Sawicki et al. (eds.), Mundo ibérico, mundo eslavo. Afinidades e interrelaciones, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Estudios Hispánicos, VIII), 2000, p. 75-86.

***, “Wina, kara, oczyszczenie w poemacie Skóra byka (La pell de brau) Salvadora Espriu”, [en:] R. Bochenek-Franczakowa / O. Dobijanka-Witczakowa (eds.), Prace Komisji Neofilologicznej, vol. II, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2001, p. 89-118.

***, “Pieśń Sybilli w średniowiecznej Hiszpanii: wersja kastylijska, galicyjska i katalońska”, [en:] M. Abramowicz / P. Matyaszewski (eds.), Dawne literatury romańskie. Specyfika – związki – dziedzictwo, Lublin: Redakcja Wydawnictwa KUL, 2002, p. 161-185.

***, “Pogańska Sybilla w chrześcijańskiej Hiszpanii”, [en:] U. Kropiwiec et al. (eds.), Między Oryginałem a Przekładem VIII, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2003, p. 145-156.

***, “Verdaguer a Polònia”, [en:] R. Pinyol i Torrents / M. A. Verdaguer Pajerols (eds.), Actes del V Col.loqui sobre Verdaguer « Verdaguer i el segle», Vic: Eumo Editorial (Anuari Verdaguer 2002, 11), 2003, p. 355-368.

***, “Misterium z Elx – teatr wielki jak świat”, [en:] T. Eminowicz-Jaśkowska / E. Nawrocka (eds.), Studia iberystyczne 3, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004, p. 11-40.

***, “Porębowicz i Verdaguer: inici de la projecció de les lletres catalanes a Polònia”, [en:] P. Sawicki (ed.), España en Europa. Historia, contactos, viajes, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Estudios Hispánicos, XI), 2003, p. 149-163 (w druku / en premsa).

***, “Catalunya vista des de la Polònia de postguerra a través de la seva literatura”, Col.loqui Europeu d’Estudis Catalans, Montpellier, 3-5 X 2002 (w druku / en premsa).

***, “Polacs i polonesos. Traducció literària català-polonès i polonès-català”, Quaderns (Barcelona), 2004 (w druku / en premsa).

SŁAWOMIRSKI Jerzy, Wprowadzenie do języka katalońskiego, Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995, 76 p.

***, Crestomatia de català antic, Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995, 124 p.

***, “Rozwój łacińskiej interwokalicznej grupy –ps– w języku katalońskim”, [en:] U. Dąmbska-Prokop / T. Eminowicz, Kraków: Viridis, 1994, p. 77-80.

SZYDLIK Sylwia, “Literatura katalońska w wieku XX”, Roman. Pismo romanistów studentów UJ (Kraków), 2 (VI 2003), p. 19-20.

TOMASZEWSKI Dominik, “Porównanie trzech systemów nazewnictwa roślin: polskiego, łacińskiego i katalońskiego”, [en:] E. Zenkteler (ed.), Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2001, p. 156.

***, “Sants, àngels diables i monjos en els noms de plantes en català”, [en:] B. Łuczak et al. (eds.), El enfoque social y cultural en los estudios lingüísticos y literarios, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003, p. 163-182.
www.man.poznan.pl/~dominito/santsangelsetc.html

Katalonistyka obca w Polsce lub o Polsce / Publicacions de catalanistes estrangers a Polònia o sobre Polònia

BOVER i FONT August, “Tradizione e modernità all’inizio del cinquecento: lo «Spill de la vida religiosa» (1515), da Barcellona a Cracovia”, [en:] U. Dąmbska-Prokop / A. Drzewicka (eds.), «Tradition et modernité». Actes du Colloque du Centenaire de la philologie romane à l’Université Jagellonne de Kraków (24-26 sept. 1992), Kraków: Universitas, 1993, p. 53-56.

***, “La catalanística y su difusión internacional en la actualidad (I)”, Hispánica Polonorum (Częstochowa), 2 (1999), p. 23-32.

***, “La catalanística y su difusión internacional en la actualidad (II)”, Hispánica Polonorum (Łódź), 3 (2001), p. 7-12.

CALAFORRA Guillem, “Language Use and Political Thought in Catalonia (18th-20th Centuries)”, Kwartalnik Neofilologiczny (Warszawa), XLIX, 1 (2002), p. 67-79.

***, “El dietari en Fuster i Sciascia”, Romanica Cracoviensia (Kraków), 2 (2002), p. 17-30.

***, “Między esejem a naukami społecznymi: Joan Fuster i Lluís Vicent Aracil”, [en:] T. Eminowicz-Jaśkowska / E. Nawrocka (eds.), Studia iberystyczne 3, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2004, p. 99-112.

GREGORI i GOMIS Alfons, “Orientacions teòriques sobre poesia compromesa”, [en:] B. Łuczak et al. (eds.), El enfoque social y cultural en los estudios lingüísticos y literarios, Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2003, p. 91-104.

***, “«Sextina» de Enric Casassas: un ejemplo de vanguardismo catalán”, Studia Romanica Posnaniensia (Poznań), 29 (2003), p. 11-20.

***, “La réception de Paroles de Prévert dans le recueil en langue catalane El poble de Martí i Pol”, [en:] Actes du Séminaire régional des romanistes (7-9 II 2002), Kraków (w druku / en premsa).

***, “El arte del compromiso de la posguerra en Francia y Cataluña: la diversidad poética de Martí i Pol, Espriu, Éluard y Prévert”, [en:] Actas del Simposio Internacional de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos (22-23 X 2002), Warszawa (w druku / en premsa).

***, “Just Popping?: Anti-homophobic Elements in Spanish and Catalan Contemporary Popular Music”, [en:] Proceedings of the Conference “Difference and Identity”: Queer Culture reacts to Marginalization and Homophobia” (5-8 XII 2002), Warszawa (w druku / en premsa).

***, “The tunes of (queer) desire: Spanish pop and the borders of domination”, [en:] Proceedings of the Conference: “Parameters of desire: Between the public and the private” (8-11 VI 2003), Bielsko-Biała (w druku / en premsa).

SAMBLANCAT MIRANDA Neus, “Voces libertarias: Salvador Seguí, Federica Montseny y Ángel Samblancat”, [en:] P. Sawicki / B. Baczyńska (eds.), Ideologías y poder, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Estudios Hispánicos, V), 1996, p. 77-84.

YSERN i LAGARDA Josep-Antoni, “Sobre l’ensenyament del català a Polònia”, [en:] II Simposi sobre l’ensenyament del català. Ponències, comunicacions i conclusions, Vic: Eumo Editorial, 1992, p. 299-304.

***, “El català a Polònia”, [en:] A. I. Blanco Picado / T. Eminowicz (eds.), Europa del Centro y del Este y el Mundo Hispánico. Simposio Internacional de Hispanistas. Cracovia 26-28 de octubre de 1995, Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 1996, p. 343-347.