O nas

Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie w Barcelonie jest organizacją non profit, powstałą w 2000 r. z inicjatywy Polaków zamieszkałych w Katalonii. Głównym celem organizacji jest promocja wymiany kulturalnej, językowej i naukowej pomiędzy Polską a Katalonią oraz działanie na rzecz dobrego wizerunku Polski i Polaków w Katalonii i w całej Europie.

Stowarzyszenie rozwija się i tym samym rozwija swoją działalność statutową. Poszerzamy dotychczasowy zakres działalności o zagadnienia związane z umiędzynaradawianiem uczelni, aby w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowania nowoczesnej Europy. Kultura i sztuka wzajemnie uzupełniają naukę, od znajomości języków, które pozwalają budować mosty porozumienia między społeczeństwami, przez wspólne przedsięwzięcia jak warsztaty artystyczne, po seminaria i konferencje naukowe mające wpływ na poziom wiedzy nowoczesnego społeczeństwa. Połączenie kultury i nauki oraz ich wzajemna promocja to jeden z najważniejszych aspektów budowania współpracy między regionami Europy.

Stowarzyszenie realizuje swoje działania poprzez:

• Organizację koncertów i wystaw z udziałem artystów polskich i katalońskich;
• Organizację spotkań, prelekcji i wykładów z udziałem naukowców, pisarzy i artystów;
• Szeroko rozumianą działalność polegającą na promocji nauki polskiej i katalońskiej;
• Organizację szkoleń i warsztatów zróżnicowanych pod względem programowym, dopasowanych do różnych grup wiekowych i poziomu umiejętności;
• Organizację całorocznych kursów języka polskiego w ramach Pracowni Polonistycznej: www.catalunya-polonia.cat.
• Udział w projektach międzynarodowych.

En català

Associació Cultural Catalanopolonesa de Barcelona és una organització sense ànim de lucre creada l’any 2000 per els polonesos residents a Catalunya. El principal objectiu de l’organització és promoure l’intercanvi cultural, lingüístic i científic entre Polònia i Catalunya, així com les actuacions encaminades a preservar la bona imatge de Polònia i els polonesos a Catalunya i a tota Europa.

L’Associació evoluciona i per aquest motiu, desenvolupa la seva activitat estatutària. Ampliem el nostre camp l’activitat actual incorporant qüestions relacionades amb la internacionalització de les universitats perquè s’adeqüi de ple a les necessitats de l’Europa moderna. La cultura i l’art complementen mútuament la ciència, des del coneixement d’idiomes, que permet construir ponts de comprensió entre les societats a través de projectes comuns tals com tallers artístics, seminaris i conferències científiques que influeixen en el nivell de coneixements d’una societat moderna. La unió entre la cultura i la ciència i la seva promoció mútua constitueixen un dels aspectes més importants per a la construcció de cooperació entre les regions d’Europa.

L’Associació realitza les seves activitats a través de:

· L’organització de concerts i exposicions amb la participació d’artistes polonesos i catalans;
· L’organització de trobades, presentacions i conferències amb la participació de professors, escriptors i artistes;
· Àmplia activitat relacionada amb la promoció de la ciència polonesa i catalana;
· L’organització de cursos de formació i tallers diferenciats en el programa i adaptats a grups d’edat i nivell de coneixements;
· L’organització de cursos d’idioma polonès que ofereix l’Aula de Polonès: (més informació: www.catalunya-polonia.cat);
· Participació en projectes internacionals.

Zdjęcia archiwalne