Podręczniki/Text-books/Manuales

„Polski, krok po kroku” jest w chwili obecnej bodaj najbardziej nowoczesną i uniwersalną publikacją na rynku. Pisany tylko po polsku, by od pierwszej lekcji zanurzyć studentów w nowym języku i zmobilizować do jego używania, doskonale sprawdza się tak w grupach międzynarodowych, jak i na zajęciach indywidualnych. Z powodzeniem może być wykorzystywany na kursach intensywnych jak również na kursach semestralnych prowadzonych na uczelniach.

Jego atutem są przejrzyste tabele gramatyczne, intuicyjne wyjaśnianie zagadnień gramatycznych w dialogach, bogactwo leksyki, dobra jakość i naturalne brzmienie nagrań. Bardzo atrakcyjna szata graficzna, została pomyślana tak, by nie tyle zdobić, co stwarzać nowe okazje do mówienia. Komunikacja jest nadrzędnym, konsekwentnie realizowanym poprzez wszystkie sprawności celem książki. W kontekst komunikacyjny są wplecione zagadnienia gramatyczne, ćwiczenia automatyzujące mają często postać dialogów, a same dialogi i teksty brzmią bardzo naturalnie. Studenci docenią też z pewnością fabularną oprawę podręcznika. Przedstawia on przygody czwórki bohaterów, którzy przyjechali do Krakowa na kurs języka polskiego, a zarazem niepowtarzalne wakacje i tu poznają miasto, załatwiają różne sprawy, gotują, zakochują się…

Jako pierwszy na rynku e-coursebook, podręcznik stwarza szerokie możliwości studentom, jak i nauczycielom. Studenci mają możliwość korzystania z niego jako z samouczka, gdyż online udostępnione są tłumaczenia poleceń, klucz do ćwiczeń, komentarze gramatyczne w kilku językach oraz multimedialny słownik ze specjalnym systemem zapamiętywania słówek.

Dla nauczycieli online są dostępne dodatkowe materiały audio i bogata baza dodatkowych ćwiczeń i materiałów (2500) z wyszukiwarką, co bardzo ułatwia dostosowanie lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów. Jest wreszcie podręcznik nauczyciela z uwagami metodycznymi i propozycjami gier aktywizujących oraz komentarze gramatyczne.

Więcej informacji

“Polski, krok po kroku” is, currently, the most modern and universal publication on the market. It is written only in Polish in order to immerse students in the new language from the very first class and mobilise them to use it; it is an excellent solution for international groups and individual classes. It may be successfully used at intensive courses and semester courses conducted at universities.

Its advantages are clear grammar tables, intuitive explanation of grammar issues via dialogues, wide range of vocabulary, high quality and natural recordings, as well as very attractive graphic layout designed not only to decorate, but also to create new opportunities for speaking. Communication is the superior, consistently implemented objective throughout the book in all its activities. Grammar issues are incorporated into the communication context,automating exercises often have the form of a dialogue, whereas conversations and texts sound very natural. Students will also value the plot of the book. It presents the adventures of four characters who came to Cracow for a language course and unique holidays. Here, they get to know the city, deal with various issues, cook and fall in love…

The online version of the coursebook provides every teacher and student with additional exercises and recordings. There are many tests, language games and grammar commentaries in the teacher book of this series.

More information

Actualmente, la serie de libros „Polski, krok po kroku” es una de las publicaciones más novedosas y universales en el mercado. Los libros, al estar editados totalmente en polaco, ofrecen a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con la lengua desde el primer momento, para que así puedan comenzar a usarla rápidamente. La serie „Polski, krok po kroku” es una excelente opción para grupos de estudiantes internacionales, así como para el estudio individual. Ideal para cursos intensivos en escuelas de idiomas, para clases semestrales en las universidades y para cursos de formación en empresas.

Entre las ventajas que ofrece la serie “Polski, krok po kroku”, podemos destacar su organización: tablas gramaticales muy claras, intuitivas explicaciones de cuestiones gramaticales mediante diálogos, su riqueza léxica y la buena calidad de las grabaciones. El diseño grafico es muy atractivo y su función es principalmente favorecer el diálogo. La comunicación es el objetivo primordial y esencial del libro. Dentro del contexto de comunicación, se presentan temas gramaticales y ejercicios de automatización en forma de diálogo. Los estudiantes apreciarán la organización y la trama del manual. La serie describe las aventuras de cinco personajes que van a Cracovia para hacer un curso de polaco y pasar unas vacaciones inolvidables. Mientras lo pasan bien en Polonia, conocen la ciudad, se enfrentan a problemas cotidianos, cocinan, hacen nuevos amigos y se enamoran…

La novedosa versión onlinede los libros de la serie ofrece amplias posibilidades tanto para el estudiante como para el profesor. Los estudiantes pueden usarlo como manual autodidáctico, y en formato online tienen a su disposición las traducciones de las instrucciones, las soluciones de los ejercicios, comentarios gramaticales en varios idiomas y un diccionario multimedia con un sistema especial para memorizar vocabulario.

Para los profesores están disponibles grabaciones extras, una base de ejercicios adicionales y materiales con búsqueda que facilita la adaptación y organización de las clases a las necesidades individuales de los estudiantes. Además, para cada lección hay disponible un manual para profesores con notas metodológicas, juegos educativos, pruebas y comentarios gramaticales. La serie de libros para el aprendizaje de polaco como lengua extranjera „Polski, krok po kroku” cumple con los requisitos del examen de Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (Comisión Estatal de Certificación del Conocimiento de la Lengua Polaca como lengua extranjera).

More information