Platforma Naukowo-Ekonomiczna / Plataforma de Ciència i Economia

https://www.univehicle.eu/

P

Platforma umożliwia wyszukiwanie kontaktów w celu nawiązania współpracy polegającej na:

– promocji polskiej myśli naukowej wśród zagranicznych uczelni, centrów transferu technologii, firm publicznych i prywatnych;

– ułatwieniu wyszukiwania potencjalnych partnerów wśród uczelni, firm i instytucji otoczenia biznesu w Katalonii oraz całej Unii Europejskiej;

– wyszukiwanie po dziedzinach nauki i gospodarki;

– prowadzenie wspólnych badań przez potencjalnych partnerów oraz pracę nad tworzeniem nowych technologii;

promocji wyników prac naukowych przez naukowców z Polski oraz szukanie partnerów finansujących wdrożenie tych prac.

Strona zawiera nowoczesną wyszukiwarkę internetową operującą pomiędzy branżami, obszarami współpracy, uczelniami, laboratoriami i firmami. Naukowcom łatwiej jest znaleźć alokację na stażach, firmom promować polskie produkty. Słowem, wzmacnia się oddziaływanie współpracy zagranicznej polskich firm i instytucji naukowych.

Platforma powstała z połączenia sił Stowarzyszenia Kulturalnego Katalońsko-Polskiego, Centrum Biznesu, Nauki i Kultury oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

Uczelnie na drodze umiędzynarodowienia i jednej z polityk horyzontalnych Unii Europejskiej Life Long Community odpowiadają na zapotrzebowanie płynące z gospodarki – w ten sposób mogą wdrażać myśl naukową bezpośrednio do gospodarki.

Projekt jest finansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

ENG

The platform enables to search for contacts in order to establish cooperation consisting of:

– promoting Polish scientific thinking among foreign universities, technology transfer centers, public and private companies;

– facilitating searches for potential partners among universities, companies and business environment institutions in Catalonia and all the European Union;

– search by scientific and economy areas;

– conducting collaborative searches through potential partners and work on to create new technologies;

– promoting scientific work results conducted by Polish scientists and looking for partners sponsoring the implementation of these works.

The website includes an internet search engine operating between industries, collaboration areas, universities, laboratories and companies. Scientists can find an allocation for an internship more easily, companies – can promote Polish products. As a result, the foreign collaboration impact will be stronger for Polish scientific companies and institutions,

The platform is made up of the combined forces of the Catalan-Polish Cultural Association, the Science and Culture Business Center and the Maritime Academy in Szczecin.

Universities on the way to internationalization and one of the horizontal policies of the European Union Life Long Community respond to the needs of the economy – so they can implement scientific thinking directly to the economy.

The project is financed by the Polish community funds of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.

CAT

La Plataforma permet cercar contactes amb l’objectiu d’establir la següent col·laboració:

– promocionar el pensament científic polonès entre les universitats estrangeres, els centres de transferència de tecnologies, les empreses públiques i privades;

– facilitar la cerca dels potencials socis entre les universitats, les empreses i institucions de l’entorn de negocis a Catalunya i a tota la Unió Europea;

– fer una cerca segons les àrees científiques i econòmiques;

– dur a terme les investigacions conjuntes per els potencials socis així com els treballs per crear noves tecnologies;

– promocionar els resultats de les investigacions científiques dels científics polonesos i buscar socis que financin la implementació d’aquestes investigacions.

La pàgina web inclou un motor de cerca modern que opera entre sectors, àrees de col·laboració, universitats, laboratoris i empreses. Els científics amb més facilitat poden trobar un lloc per fer pràctiques i les empreses poden promoure els productes polonesos. Com a resultat, l’impacte de la col·laboració estrangera de les empreses i les institucions científiques poloneses s’enforteix.

La plataforma és el resultat dels esforços de l’Associació Cultural Catalanopolonesa, el Cercle de Negocis, Ciència i Cultura i la Universitat Marítima de Szczecin.

Les universitats cap a la internacionalització i una de les polítiques horitzontals de la Unió Europea Life Long Community responen a la demanda de l’economia – d’aquesta manera poden aplicar el pensament científic directament a ella.

El projecte està finançat pel fons de la comunitat polonesa del Ministeri d’Afers Exteriors de la República de Polònia.

ESP

La Plataforma permite buscar contactos con el objetivo de establecer la siguiente colaboración:

– promocionar el pensamiento científico polaco entre las universidades extranjeras, los centros de transferencia de tecnologías, las empresas públicas y privadas;

– facilitar la búsqueda de los potenciales socios entre las universidades, las empresas y instituciones del entorno de negocios en Cataluña y toda la Unión Europea;

– hacer una búsqueda según las áreas científicas y económicas;

– llevar a cabo las investigaciones conjuntas por los potenciales socios así como los trabajos para crear nuevas tecnologías;

– promocionar los resultados de las investigaciones científicas de los científicos polacos y buscar socios que financien la implementación de estas investigaciones.

La página web incluye un motor de búsqueda moderno que opera entre sectores, áreas de colaboración, universidades, laboratorios y empresas. Los científicos con más facilidad pueden encontrar un sitio para hacer prácticas y las empresas pueden promocionar los productos polacos. Como resultado, el impacto de la colaboración extranjera de las empresas y las instituciones científicas polacas se fortalece.

La plataforma es el resultado de los esfuerzos de la Asociación Cultural Catalano-Polaca, el Círculo de Negocios, Ciencia y Cultura y la Universidad Marítima de Szczecin.

Las universidades hacia la internacionalización y una de las políticas horizontales de la Unión Europea Life Long Community responden a la demanda de la economía – de esta forma pueden aplicar el pensamiento científico directamente a la economía.

El proyecto está financiado por el fondo de la comunidad polaca del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Polonia.